Město Plumlov získalo v roce 2019 dotaci Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – dotace pro JSDH Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019.

Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením hasičského cisternového automobilu SCANIA 4x4 CAS 20/4000/240-S2R.

Nákup hasičské cisterny v pořizovací ceně 6.522.747,- Kč byl financován částečně i z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR – Hasičským záchranným sborem ve výši 2.500.000,- Kč.

Město Plumlov vynaložilo z vlastních prostředků částku: 3.722.747,- Kč.

pdfzávěrečná zpráva.pdf48.58 KB

 

Snímek obrazovky 2021 12 12 173234 15d81

Logo MZP CroppedMěsto Plumlov získalo v roce 2021 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2021, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2021“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 13.700,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 párů zásahové obuvi pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 34.523,72 Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 20.823,72 Kč.

 pdfJSDH - 2021.pdf163.12 KB

Logo MZP Cropped

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 250.000,- Kč z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – obnova kulturních památek“ na částečnou úhradu stavebních prací – odstranění vnitřní vlhkosti – bašta-Zámek Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem-firmou DRYMAT.CZ s.r.o., Chrudim odstraněny vnitřní degradované omítky v prostorech bašty, provedena opakovaná aplikace „obětovaných“ omítek, instalace elektroosmózy a realizováno vysoušení vnitřních prostor.

Opravy Zámku Plumlov jsou financovány z dotačního programu Ministerstva kultury ČR – Programu záchrany architektonického dědictví, dotace Olomouckého kraje a vlastních prostředků vlastníka kulturní památky – Města Plumlov.

OPZP_Fond soudrznosti

Logo MZP Cropped

Název projektu: Založení územních systémů ekologické stability v katastru města Plumlov

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013300

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je založení 2 územních systémů ekologické stability (LBK16 a LBK17) na území města Plumlov v jeho místní části Hamry. Celková plocha, kde dojde díky realizaci tohoto projektu k posílení přirozených funkcí krajiny, posílení ekologické stability a biodiverzity je 1,349 ha.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 844 193,41 Kč

Dotace EU: 1 844 193,41 Kč (100 %)

Příspěvek příjemce podpory: 0 Kč (0 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2024

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: město Plumlov

Projekt
"Rekonstrukce veřejného prostranství u zdravotního střediska Plumlov"
je financován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Prostějov - venkov.
PRV logo e8011

Projekt opravy odstavné plochy a chodníků kolem zdravotního střediska, výstavba parkovacího stání.

Rekonstrukce a modernizace veřejného prostranství pouze před objektem občanské vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově.

Místo: Část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.

Jedná se o veřejné prostranství s vysokou intenzitou pěších z důvodu kulminace objektů občanšké vybavenosti. V objektu zdravotního střediska se
nacházejí ordinace 6 praktických a odborných lékařů, lékárna a výtvarný obor ZUŠ Plumlov.

 

 

Cíle realizace

Projekt řeší stavební úpravy stávající místnosti nevyhovující malé tělocvičny na základní škole Plumlov. Realizací projektu vznikla nová kmenová učebna pro I. stupeň ZŠ, nové oddělení školní družiny a zázemí pro archivaci dokumentů (spisovna).

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nového oddělení školní družiny, které umožní navýšení kapacity pro zájmové vzdělávání dětí a jako sekundární hlavni cíl je vybudováni kmenové učebny pro I. stupeň.

Vedlejším cílem projektu bylo vybudováni zázemí pro archivaci dokumentů (spisovna).

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu školní družiny a učebny pro I. stupeň - prostory pro zájmové vzděláváni dětí a výuku žáků I. stupně.


 


olomouc kraj logo 777fb

 Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, vybudování uceleného systému komunikací pro pěší a míst pro přecházení z jedné strany komunikace na druhou, která v dané lokalitě zabezpečí plynulý pohyb osob mimo vozovku komunikace II/377 a III/37349.

Celková délka komunikace je 528m.

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - větev A

 


 

2. etapa výstavby vodovodu a kanalizace + prorodinná opatření

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci Olomouckého kraje ve výši 700.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: „Revitalizace ATC ŽRALOK Plumlov – 2. etapa výstavby vodovodu a kanalizace + prorodinná opatření“.

S využitím dotace byla vybudována 2.etapa vodovodu a kanalizace v areálu autokempu. V rámci rozvoje cykloturistiky byla pořízena nabíjecí stanice pro elektrokola a stojan na opravu kol.

V rámci realizace prorodinných opatření bylo vytvořeno zázemí pro matky s dětmi a zakoupena 4 dětská elektro autíčka + 2 elektrické buggyny.

Celkové finanční náklady projektu činily 1.442.211.90 Kč, podíl vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši 742.211,90 Kč.

Hřiště kemp Žralok

 

Hlasujte, prosím, pro podporu našeho projektu v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadace společnosti TESCO.   Tesco již podesáté spouští grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, v rámci něhož rozdělí více než 5 milionů korun mezi 270 neziskových organizací.

Projekt Domova pro seniory Soběsuky nazvaný „Oslava 20. výročí založení Domova pro seniory Soběsuky“ se z 553 projektových žádostí umístil mezi 3 nejlepšími projekty v našem mikroregionu a postoupil  tak do hlasovací fáze programu.

Pro podporu našeho projektu můžete hlasovat v prodejně TESCO v Prostějově od 17. 1. – 13. 2. 2022.

Domov pro seniory Soběsuky velice děkuje za Vaši podporu v hlasování.

O našem projektu:
V roce 2022 uplyne 20 let od založení Domova pro seniory Soběsuky. Chtěli bychom společně s klienty a jejich rodinnými příslušníky toto výročí oslavit.
Je co slavit. Náš domov je známý domácím prostředím a vysokou kvalitou poskytovaných služeb.
Vyvrcholením oslav se stane koncert sólistů Moravského divadla Olomouc, při kterém zazní árie ze známých oper a operet.
Pozváni budou také bývalí zaměstnanci, spolupracující firmy či jednotlivci a další hosté. Společně tak vytvoříme atmosféru skutečného domova.

 


 

Realizace projektu rekonstrukce odlehčovací komory kanalizace v Plumlově

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci ve výši 500.000,- Kč z dotačního programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ na realizaci projektu: „Plumlov – havarijní stav odlehčovací komory – OK 2“.

Práce byly provedeny v průběhu měsíců říjen-prosinec 2020.
Celkové finanční náklady 1.etapy projektu činily 1.252.973,23 Kč,
podíl vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši 752.973,23 Kč.

 

 pdfPrezentace + závěrečná zpráva 2020.pdf80.41 KB