Město Plumlov získalo v roce 2022 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2022, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2022“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 28.300,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 kusů zásahových obleků pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 104.544,- Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 76.244,- Kč.

olomoucky kraj 8f462

01 122e1

Podstatou projektu bylo provedení stavebních úprav v prostorách hygienického zázemí v objektu občanské vybavenosti v místní části Hamry. Jedná se o jediný objekt tohoto charakteru v městské místní části, který je využíván pro veškerou spolkovou a kulturní činnost ve spolupráci s Osadním výborem městské části Hamry a dalšími organizovanými či neorganizovanými subjekty, působící v této místní části. Stavební úpravy sestávají především v dispozičních změnách stávajícího hygienického zázemí.
Doba realizace projektu: 4. 10. 2021 - 30. 4. 2022

Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4


 

Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci veřejného prostranství před objektem občasnké vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově. Jednalo se o samostanou realizaci větve č. 2 SO 101. Jedná se o část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.
Doba realizace projektu: 1. 7. 2021 - 31. 5. 2022


Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4


 

Hřiště kemp Žralok

 

Město Plumlov na žádost obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci v hodnotě 499 342,- Kč na výstavbu dětského hřiště.
Dětské hřiště ŽRALOK je umístěno v areálu kempu. Po menších terénních úpravách zde byla umístěna skluzavka“ Rákosníček“, houpačka – hnízdo, lanová dráha, otáčedlo a MLP lůžkovnice.
Realizaci hřiště prováděla firma HRAS – zařízení hřišť s.r.o. z Havířova. Výstavba hřiště byla dokončena 4.10.2021

 Publicita DH Žralok Plumlov bd1af


 

Svatý Florián

 

V roce 2021 obdrželo město Plumlov dotaci z Ministerstva kultury v hodnotě 108 000,- Kč.
Opravu prováděla firma SOCHAŘI, v.o.s. ,
Socha byla demontována, odstraněny biologické depozity, proběhla konzervace a doplnění poškozených míst.
Po sejmutí krust byly poškozené partie odsoleny opláchnuty vodou. Doplňky a barevné retuše byly barevně přizpůsobeny, aby nepůsobily rušivě. Kopí bylo doplněno náhradou z pískovce a na závěr byl povrch ošetřen hydrofobizací – ochrana před spadem z lípy nad sochou.
Oprava byla dokončena 30.10.2021

 


 

img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

olomouc kraj logo 777fb

Projekt:

„Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování
a rozšíření zázemí pro cykloturisty“

ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2020

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji II“ na realizaci projektu: „Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování a rozšíření zázemí pro cykloturisty“.
Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu faktury za provedené stavební práce – vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Bylo položeno 321 metrů vodovodní přípojky a 307 metrů přípojky splaškové kanalizace, použito bylo potrubí DN 90.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou ve výši 500.000,- Kč částí faktury dodavatelské firmy.

  pdfZávěrečná zpráva - ATC-2020.pdf74.36 KB


ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2021

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: ATC ŽRALOK Plumlov – připojení na stokovou síť splaškové kanalizace a vodovodní řád – 3.etapa“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje byly použity na částečnou úhradu faktury za dodávku technologie – osazení čerpadel do čerpacích šachet splaškové kanalizace na kanalizační přípojce pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou „zbývající části“ faktury č. 202100221 výše uvedené společnosti.
Další část vlastních prostředků investora byla použita na částečnou úhradu faktury č. 2001042 firmy JIM Dynamic Project s.r.o. Plumlov (zhotovitele stavební části – realizaci výkopů + uložení vodovodního a kanalizačního potrubí).

 

pdfZávěrečná zpráva - ATC-2021.pdf121.24 KB


 

img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 320.000,- Kč z „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ na částečnou úhradu stavebních prací na
odkanalizování místní části Běliska ve městě Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem obchodní společností QUANTUM, a.s. vybudovány 2 kanalizační stoky pro odvod
splaškových vod v celkové délce 129 m, včetně 7 ks přípojek.

pdfzávěrečná zpráva.pdf224.03 KB

 

Město Plumlov získalo v roce 2019 dotaci Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – dotace pro JSDH Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019.

Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením hasičského cisternového automobilu SCANIA 4x4 CAS 20/4000/240-S2R.

Nákup hasičské cisterny v pořizovací ceně 6.522.747,- Kč byl financován částečně i z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR – Hasičským záchranným sborem ve výši 2.500.000,- Kč.

Město Plumlov vynaložilo z vlastních prostředků částku: 3.722.747,- Kč.

pdfzávěrečná zpráva.pdf48.58 KB

 

Snímek obrazovky 2021 12 12 173234 15d81

Logo MZP CroppedMěsto Plumlov získalo v roce 2021 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2021, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2021“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 13.700,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 párů zásahové obuvi pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 34.523,72 Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 20.823,72 Kč.

 pdfJSDH - 2021.pdf163.12 KB

Logo MZP Cropped

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 250.000,- Kč z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – obnova kulturních památek“ na částečnou úhradu stavebních prací – odstranění vnitřní vlhkosti – bašta-Zámek Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem-firmou DRYMAT.CZ s.r.o., Chrudim odstraněny vnitřní degradované omítky v prostorech bašty, provedena opakovaná aplikace „obětovaných“ omítek, instalace elektroosmózy a realizováno vysoušení vnitřních prostor.

Opravy Zámku Plumlov jsou financovány z dotačního programu Ministerstva kultury ČR – Programu záchrany architektonického dědictví, dotace Olomouckého kraje a vlastních prostředků vlastníka kulturní památky – Města Plumlov.

OPZP_Fond soudrznosti

Logo MZP Cropped

Název projektu: Založení územních systémů ekologické stability v katastru města Plumlov

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013300

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je založení 2 územních systémů ekologické stability (LBK16 a LBK17) na území města Plumlov v jeho místní části Hamry. Celková plocha, kde dojde díky realizaci tohoto projektu k posílení přirozených funkcí krajiny, posílení ekologické stability a biodiverzity je 1,349 ha.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 844 193,41 Kč

Dotace EU: 1 844 193,41 Kč (100 %)

Příspěvek příjemce podpory: 0 Kč (0 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2024

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: město Plumlov

Projekt
"Rekonstrukce veřejného prostranství u zdravotního střediska Plumlov"
je financován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Prostějov - venkov.
PRV logo e8011

Projekt opravy odstavné plochy a chodníků kolem zdravotního střediska, výstavba parkovacího stání.

Rekonstrukce a modernizace veřejného prostranství pouze před objektem občanské vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově.

Místo: Část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.

Jedná se o veřejné prostranství s vysokou intenzitou pěších z důvodu kulminace objektů občanšké vybavenosti. V objektu zdravotního střediska se
nacházejí ordinace 6 praktických a odborných lékařů, lékárna a výtvarný obor ZUŠ Plumlov.

 

 

Cíle realizace

Projekt řeší stavební úpravy stávající místnosti nevyhovující malé tělocvičny na základní škole Plumlov. Realizací projektu vznikla nová kmenová učebna pro I. stupeň ZŠ, nové oddělení školní družiny a zázemí pro archivaci dokumentů (spisovna).

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nového oddělení školní družiny, které umožní navýšení kapacity pro zájmové vzdělávání dětí a jako sekundární hlavni cíl je vybudováni kmenové učebny pro I. stupeň.

Vedlejším cílem projektu bylo vybudováni zázemí pro archivaci dokumentů (spisovna).

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu školní družiny a učebny pro I. stupeň - prostory pro zájmové vzděláváni dětí a výuku žáků I. stupně.


 


olomouc kraj logo 777fb

 Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, vybudování uceleného systému komunikací pro pěší a míst pro přecházení z jedné strany komunikace na druhou, která v dané lokalitě zabezpečí plynulý pohyb osob mimo vozovku komunikace II/377 a III/37349.

Celková délka komunikace je 528m.

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - větev A

 


 

2. etapa výstavby vodovodu a kanalizace + prorodinná opatření

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci Olomouckého kraje ve výši 700.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: „Revitalizace ATC ŽRALOK Plumlov – 2. etapa výstavby vodovodu a kanalizace + prorodinná opatření“.

S využitím dotace byla vybudována 2.etapa vodovodu a kanalizace v areálu autokempu. V rámci rozvoje cykloturistiky byla pořízena nabíjecí stanice pro elektrokola a stojan na opravu kol.

V rámci realizace prorodinných opatření bylo vytvořeno zázemí pro matky s dětmi a zakoupena 4 dětská elektro autíčka + 2 elektrické buggyny.

Celkové finanční náklady projektu činily 1.442.211.90 Kč, podíl vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši 742.211,90 Kč.

Hřiště kemp Žralok

 

Hlasujte, prosím, pro podporu našeho projektu v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadace společnosti TESCO.   Tesco již podesáté spouští grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, v rámci něhož rozdělí více než 5 milionů korun mezi 270 neziskových organizací.

Projekt Domova pro seniory Soběsuky nazvaný „Oslava 20. výročí založení Domova pro seniory Soběsuky“ se z 553 projektových žádostí umístil mezi 3 nejlepšími projekty v našem mikroregionu a postoupil  tak do hlasovací fáze programu.

Pro podporu našeho projektu můžete hlasovat v prodejně TESCO v Prostějově od 17. 1. – 13. 2. 2022.

Domov pro seniory Soběsuky velice děkuje za Vaši podporu v hlasování.

O našem projektu:
V roce 2022 uplyne 20 let od založení Domova pro seniory Soběsuky. Chtěli bychom společně s klienty a jejich rodinnými příslušníky toto výročí oslavit.
Je co slavit. Náš domov je známý domácím prostředím a vysokou kvalitou poskytovaných služeb.
Vyvrcholením oslav se stane koncert sólistů Moravského divadla Olomouc, při kterém zazní árie ze známých oper a operet.
Pozváni budou také bývalí zaměstnanci, spolupracující firmy či jednotlivci a další hosté. Společně tak vytvoříme atmosféru skutečného domova.

 


 

Realizace projektu rekonstrukce odlehčovací komory kanalizace v Plumlově

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci ve výši 500.000,- Kč z dotačního programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2020“ na realizaci projektu: „Plumlov – havarijní stav odlehčovací komory – OK 2“.

Práce byly provedeny v průběhu měsíců říjen-prosinec 2020.
Celkové finanční náklady 1.etapy projektu činily 1.252.973,23 Kč,
podíl vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši 752.973,23 Kč.

 

 pdfPrezentace + závěrečná zpráva 2020.pdf80.41 KB