členka zastupitelstva města
členka finančního výbor
členka OV Soběsuky