členka zastupitelstva města
finanční výbor
osadní výbor Soběsuky