Logo MZP Cropped

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 250.000,- Kč z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – obnova kulturních památek“ na částečnou úhradu stavebních prací – odstranění vnitřní vlhkosti – bašta-Zámek Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem-firmou DRYMAT.CZ s.r.o., Chrudim odstraněny vnitřní degradované omítky v prostorech bašty, provedena opakovaná aplikace „obětovaných“ omítek, instalace elektroosmózy a realizováno vysoušení vnitřních prostor.

Opravy Zámku Plumlov jsou financovány z dotačního programu Ministerstva kultury ČR – Programu záchrany architektonického dědictví, dotace Olomouckého kraje a vlastních prostředků vlastníka kulturní památky – Města Plumlov.

OPZP_Fond soudrznosti

Logo MZP Cropped

Název projektu: Založení územních systémů ekologické stability v katastru města Plumlov

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013300

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je založení 2 územních systémů ekologické stability (LBK16 a LBK17) na území města Plumlov v jeho místní části Hamry. Celková plocha, kde dojde díky realizaci tohoto projektu k posílení přirozených funkcí krajiny, posílení ekologické stability a biodiverzity je 1,349 ha.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 844 193,41 Kč

Dotace EU: 1 844 193,41 Kč (100 %)

Příspěvek příjemce podpory: 0 Kč (0 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2024

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: město Plumlov

Projekt
"Rekonstrukce veřejného prostranství u zdravotního střediska Plumlov"
je financován z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Prostějov - venkov.
PRV logo e8011

Projekt opravy odstavné plochy a chodníků kolem zdravotního střediska, výstavba parkovacího stání.

Rekonstrukce a modernizace veřejného prostranství pouze před objektem občanské vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově.

Místo: Část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.

Jedná se o veřejné prostranství s vysokou intenzitou pěších z důvodu kulminace objektů občanšké vybavenosti. V objektu zdravotního střediska se
nacházejí ordinace 6 praktických a odborných lékařů, lékárna a výtvarný obor ZUŠ Plumlov.

 

 

Cíle realizace

Projekt řeší stavební úpravy stávající místnosti nevyhovující malé tělocvičny na základní škole Plumlov. Realizací projektu vznikla nová kmenová učebna pro I. stupeň ZŠ, nové oddělení školní družiny a zázemí pro archivaci dokumentů (spisovna).

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nového oddělení školní družiny, které umožní navýšení kapacity pro zájmové vzdělávání dětí a jako sekundární hlavni cíl je vybudováni kmenové učebny pro I. stupeň.

Vedlejším cílem projektu bylo vybudováni zázemí pro archivaci dokumentů (spisovna).

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu školní družiny a učebny pro I. stupeň - prostory pro zájmové vzděláváni dětí a výuku žáků I. stupně.


 


olomouc kraj logo 777fb

 Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy, vybudování uceleného systému komunikací pro pěší a míst pro přecházení z jedné strany komunikace na druhou, která v dané lokalitě zabezpečí plynulý pohyb osob mimo vozovku komunikace II/377 a III/37349.

Celková délka komunikace je 528m.

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - větev A