Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, Mlékárna Otinoves

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00930/10/1

01364/10

 

Plumlov, dne 19.5.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves 201, 798 61  Drahany

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Mlékárna Otinoves s.r.o., IČ 48910317, Otinoves 201, 798 61  Drahany,
kterou zastupuje Ing.arch. Ivo Lorenčík, nar. 17.8.1977, Česká 824/31, 796 01  Prostějov

(dále jen "stavebník") dne 6.4.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

budova pro kogenerační jednotku, Otinoves
Otinoves

na pozemku parc. č. 145/3 v katastrálním území Otinoves. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje :

-          Novou  budovu půdorysného rozměru 9,560 m x 9,400 m, přízemní,zastřešená nízkou vazníkovou střechou,světlá výška objektu 3m, výška celková po hřeben střechy 5,150 m

-          umístění stavby bude ve vzdálenosti 9,050 m od východní hranice pozemku

-          kolem objektu  bude provedena zpevněná plocha  o ploše cca 177 m2

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. června 2010 (pátek) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu Městského úřadu v Plumlově.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu  Otinoves

účastníci (doručenky)
Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves 201, 798 61  Drahany
- zastupuje Ing.arch. Ivo Lorenčík, Česká 824/31, 796 01  Prostějov

Obec Otinoves, 798 61  Otinoves 177
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Milan Piňos, 679 21  Bořitov 49
Petr Piňos, 798 61  Otinoves 92
Ing. Blanka Čuboňová, V.Špály 6, 796 01  Prostějov
Martin Zouhar, Valtická 4111/6, 628 00  Brno
AGRO Rozstání, družstvo, 798 62  Rozstání 200
Ing. Renata Cziroková, Pod Kalvárií 328, 763 61  Napajedla
dotčené orgány (doručenky)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01  Prostějov
Obecní úřad Otinoves, Otinoves, 798 61  Drahany
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
ostatní
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02  Brno


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 19.05.2010

Sejmuto: 18.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin