Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00812/10/1

01073/10

 

Plumlov, dne 20.4.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Eva Hořavová, Rozstání 102, 798 62  Rozstání
Jaroslav Hrubý, Rozstání 102, 798 62  Rozstání

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Eva Hořavová, nar. 18.5.1977, Rozstání 102, 798 62  Rozstání,
Jaroslav Hrubý, nar. 9.5.1961, Rozstání 102, 798 62  Rozstání

(dále jen "stavebník") dne 22.3.2010 podali žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

přístavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 102 v Rozstání

na pozemku st. p. 123/1 v katastrálním území Rozstání pod Kojálem. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje :

-            přístavbu zádveří a schodiště do sklepa - nejdelší rozměry 3,7 x 3,2 m, umístění při stávající garáži v severní části garáže a rodinného domu

-            stavební úpravy uvnitř stávajícího rodinného domu

-            úpravy stávající střechy rodinného domu - snesení stávající nezateplené části střechy a vystavění nové sedlové střechy konstrukce hambálkové a 1 vaznicí, výška hřebene zůstane zachována jako původní, do ulice bude vybudován vikýř. Nová střecha bude zateplena a bude vybudovaný podkrovní prostor bude využit k rozšíření prostoru pro bydlení - 3 obytné pokoje, šatna, koupelna a komora.

-          Fasáda domu bude obložena fasádním kontaktním zateplovacím systémem a upravena omítkou pastelové barvy, sokl budovy bude obložen mrazuvzdorným obkladem

-          Ve stávající obydlené části přízemí bude vyměněno okno v kuchyni při jeho současném rozšíření

-          ve vstupní hale budou odstraněna stávající schodiště do podkroví a sklepa. Do podkroví bude vybudováno schodiště nové, které  bude oproti stávajícímu otočeno o 180 stupňů

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. května 2010 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu Městského úřadu v Plumlově.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu  v Rozstání

účastníci (doručenky)
Eva Hořavová, Rozstání 102, 798 62  Rozstání
Jaroslav Hrubý, Rozstání 102, 798 62  Rozstání
Obec Rozstání, 798 62  Rozstání 77
Jana Hudcová, Rozstání 103, 798 62  Rozstání
Ing. Jaroslav Hudec, Mrkvičkova 1376/20, 163 00  Praha - Řepy

 dotčené orgány (doručenky)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.07.2010

Sejmuto: 26.08.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin