Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2009

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  MĚSTA  PLUMLOV  ZA  ROK  2009

Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

IČ:  00288632

starosta: Adolf Sušeň

telefon: 582393385

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

Internetové stránky: www.mestoplumlov.cz

Rozpočtové  hospodaření

Plnění rozpočtu za rok 2009:

Třída                Položka                                               Rozpočet                    Skutečnost

1                      Daňové příjmy                                     20,808.000,-                18,481.977,82

2                      Nedaňové příjmy                                   1,751.700,-                  1,698.950,38

3                      Kapitálové příjmy                                 29,087.000,-                29,303.703,-

4                      Přijaté transfery                                     9,580.529,-                11,948.368,17

Přehled přijatých transferů (všechny transfery byly řádně čerpány a vyúčtovány).              

Přijaté transfery:

Min. financí                                          1,655.600,-                  výkon st. správy, školství

Min. financí                                             772.955,-                  výkon přenesené působnosti

Min. vnitra                                                 56.995,-                  Czech Point

Min. financí                                             100.000,-                  volby do Evropského parlamentu

Min. financí                                               10.637,-                  volby do PČR /neuskutečněné/

Min. financí                                          1,978.000,-                  rekonstrukce náměstí

Min. kultury                                             500.000,-                  oprava vysokého zámku

Státní zem.inter.fond                              172.077,-                  lesní technika

Olomoucký kraj                                        46.315,-                  JSDH

Olomoucký kraj                                      100.000,-                  divadelní festival

Olomoucký kraj                                        30.000,-                  pro ZŠ – podpora vzdělávání

Olomoucký kraj                                        70.000,-                  pro ZŠ – prevence sociál.patolog. jevů

Olomoucký kraj                                      500.000,-                  oprava střechy nízkého zámku

Olomoucký kraj                                   2,217.000,-                  kanalizace Zámecká ulice

Úřad práce                                             538.950,-                  veřejně prospěšné práce

Příspěvky od obcí na žáky ZŠ    630.893,-

Konsolidace příjmů                                                                               2,568.946,17

Příjmy po konsolidaci                                      61,227.229,-                58,864.053,20

 

Třída                Položka                                   Rozpočet                    Skutečnost

5                      Běžné výdaje                          27,782.754,-                27,709.438,99

6                      Kapitálové výdaje                    15,615.485,-                13,878.747,41

Konsolidace výdajů                                                                               2,568.946,17

Výdaje po konsolidaci                                     43,398.239,-                39,019.240,23

8                      Financování                             17,828.990,-                19,844.812,97

Stav finančních prostředků na bankovních účtech                                  382.032,01

Stav majetku k 31. 12. 2009

Stálá aktiva:

Dlouhodobý nehmotný majetek                                              1,100.165,80

Budovy a stavby                                                                  298,098.243,59

Samostatné movité věci                                                         3,536.962,-

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                      2,146.012,29

Nedokončené stavby                                                            15,329.302,80

Pozemky                                                                               20,449.118,01

Finanční majetek                                                                   21,409.813,10

                                                                                        ----------------------------

Stálá aktiva celkem                                                             362,069.617,59

 

Rozbor hospodaření            - viz příloha

Poskytnuté příspěvky Městem Plumlov v roce 2009

Mateřská škola Plumlov                                                       1,000.000,-

Základní škola Plumlov                                                        3,200.000,-

Základní umělecká škola Plumlov                                           185.000,-

Klubové zařízení Plumlov                                                    2,636.500,-

Základní škola Plumlov

-          příspěvek za sběr papíru                                              10.657,-

Domov pro seniory Soběsuky                                                             500.000,-

ATC Žralok  Plumlov s.r.o.                                                      100.000,-

Spolek Plumlovských nadšenců                                               20.000,-

SOKOL Plumlov                                                                     160.000,-

Zámek Plumlov o.p.s.                                                             165.000,-

ZŠ JISTOTA Prostějov                                                                7.000,-

SDH Plumlov                                                                           35.000,-

SDH Soběsuky                                                                         34.400,-

SDH Žárovice                                                                            31.346,30

SDH Hamry                                                                               10.000,-

ČZS ZO Plumlov                                                                       34.000,-

ČZS ZO Soběsuky                                                                    20.000,-

Organizace zřízené městem a jejich výsledek hospodaření v roce 2009

 

                                                     Náklady                      Výnosy                   Zisk, ztráta

Základní škola

            hlavní činnost              15,587.565,19             15,732.987,02             145.421,83

            hosp. činnost                   589.883,98                  596.750,-                    6.866,02

Mateřská škola                          3,821.272,87               3,893.686,38               72.413,51

Základní umělecká škola           8,354.855,11               8,357.747,19                 2.892,08

Domov pro seniory    

            hlavní činnost              11,669.293,73             11,696.211,70               26.917,97

            hosp. činnost                   588.647,68                  667.744,-                  79.096,32

Klubové zařízení        

hlavní činnost                3,339.203,87               3,316.370,55             - 22.833,32

hosp. činnost                   233.951,65                  327.501,-                   93.549,35

Zámek Plumlov, o.p.s.

            hlavní činnost                   663 tis.                        848 tis.                     185 tis.

            hosp. činnost                   647 tis.                        462 tis.                   - 185 tis.

Obchodní společnost

ATC Žralok Plumlov s.r.o.         2,177.548,98              2,268.087,90                90.538,92

Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku hospodaření města za rok 2009 ze dne

  1. 4. 2010.  Závěr přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

                                                                                                                   Adolf Sušeň

                                                                                                            starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.07.2010

Sejmuto: 01.07.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin