Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, vrtaná studna, Petra Kaňová, Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./03017/10/1

03047/10

 

Plumlov, dne 30.11.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Petra Kaňová, 9.května 475, 798 03  Plumlov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Petra Kaňová, nar. 31.8.1973, 9.května 475, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel") podal dne 29.11.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

 

na pozemku parc. č. 243/18 v katastrálním území Plumlov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-         Vrtaná studna, hloubky 29 m, průměru 152 mm

-         Umístění studny 5 m od jižní hranice pozemku a zároveň 27,5 a 27 m od východní hranice pozemku

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. ledna 2011 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu MěÚ Plumlov.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

 účastníci (doručenky)
Petra Kaňová, 9.května č.p. 475, 798 03  Plumlov
Město Plumlov, Rudé armády č.p. 302, 798 03 Plumlov

účastníci – veřejnou vyhláškou :

 Josef Toman, Vícov č.p. 14, 798 03  Vícov
Zdeněk Štencl, Brněnská č.p. 1426/76, 796 01  Prostějov 1
Mgr. Kateřina Štenclová, Brněnská č.p. 1426/76, 796 01  Prostějov 1
Záviš Hampl, Řezáčova č.p. 10, 779 00  Olomouc
MIS PRO s.r.o., Protivanov č.p. 27, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, poštovní schr. 39, 797 42 Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                               Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne : 1.12.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 01.12.2010

Sejmuto: 28.12.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin