Rozhodnutí povolení výjimky pro umístění stavby - přístřešek na dřevo u rodinného domu Vícov č.p. 99 -Jindřiška a Jaromír Třískovi, Vícov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./03053/09/2

00378/10

 

Plumlov, dne 10.2.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Jaromír Tříska, Vícov 99, 798 03  Plumlov
Jindřiška Třísková, Vícov 99, 798 03  Plumlov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ VÝJIMKY

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na využívání území, kterou dne 30.11.2009 podali

Jindřiška Jaromír Tříska, nar. 15.1.1963, Vícov 99, 798 03  Plumlov,
Třísková, nar. 10.6.1966, Vícov 99, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel"), a podle § 94 odst. 4 a § 169 odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby

 přístřešek na dřevo u rodinného domu
Vícov č.p. 99

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 192/40 v katastrálním území Vícov.

Popis stavby:

-            přízemní nepodsklepený přístřešek na dřevo s pultovou střechou umístěný  na pozemku p.č. 192/40 v k.ú. Vícov při hranici pozemků p.č. 192/40 a p.č. 192/39 v k.ú. Vícov a současně  ve vzdálenosti 3 m od rohu jihozápadní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 192/40 v k.ú. Vícov. Rozměry: 3 m x 5 m, výška  max. 2,2 m

Podmínky  výjimky:

  1. výjimka z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření -  stavba přístřešku na dřevo umístěná ve vzdálenosti 0 m od společné hranice pozemků rodinných domů - pozemků p.č. 192/40 a 192/39 v k.ú. Vícov - namísto 2 m stanoveným vyhláškou

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Jaromír Tříska, nar. 15.1.1963, Vícov 99, 798 03  Plumlov
Jindřiška Třísková, nar. 10.6.1966, Vícov 99, 798 03  Plumlov

Odůvodnění:

Dne 30.11.2009 podal žadatel žádost o výjimku z obecných požadavků na využívání území. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 4.2.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst.2 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Eva Jančarová, Václav Ryšánek, Vratislav Ryšánek, Obec Vícov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Jaromír Tříska, Vícov 99, 798 03  Plumlov
Jindřiška Třísková, Vícov 99, 798 03  Plumlov
Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou):

Eva Jančarová, Boženy Němcové 449, 431 11  Jirkov
Václav Ryšánek, Jana Zrzavého 3989/14, 796 04  Prostějov
Vratislav Ryšánek, Jarmily Kratochvílové 1689, 286 01  Čáslav

dotčené orgány
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Vícov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve

kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :         10.2.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.02.2010

Sejmuto: 26.02.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin