Oznámení-zahájení územního řízení (nové projednání) o umístění stavby: místní komunikace, chodník - Ohrozim, Obec Ohrozim

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01347/09/2

00043/10

 

Plumlov, dne 5.1.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Obec Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (nové projednání)
A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Ohrozim, IČ 00288543, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel") podala dne 27.5.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

místní komunikace, chodník
Ohrozim

na pozemku parc. č. 1536/1, 1537/1 v katastrálním území Ohrozim. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-          rozšíření (přístavba) a stavební úprava místní komunikace na pozemku p.č. 1537/1 a 1536/1 v k.ú. Ohrozim, zejména zřízení tří podélných stání pro osobní vozidla, výhybny a zpevněných vjezdů ke stávajícím přilehlým objektům. Šířka komunikace 4 m, v rozšíření  (výhybna) pravostranně v km 0,09087 (při pohledu ve směru  od začátku komunikace u křižovatky místní komunikace s krajskou silnicí II/150 směrem kolem kostela a garáží a dále  k   rodinným  domům na konci této ulice ) šířka 6 m, délka výhybny 12 m,  v km 0,15304 pravostranně tři parkovací podélná stání o rozměrech 5,5 x 2 m, šířka v ukončení upravované komunikace navazující na účelovou komunikaci je 3,25 m. Délka upravované místní  komunikace 296,47 m.

-          chodník podél části trasy místní komunikace levostranně  (při pohledu ve směru  od začátku komunikace u křižovatky místní komunikace s krajskou silnicí II/150 směrem kolem kostela a garáží a dále  k   rodinným  domům na konci této ulice )  na pozemku p.č. 1537/1 a 1536/1 v k.ú. Ohrozim. Počátek v úrovni parkoviště u hřbitova, t.j. pozemku p.č.1469/5 v k.ú. Ohrozim , ukončení v úrovni pozemku p.č. 792/1 v k.ú. Ohrozim.  Šířka chodníku 1,5 m, v místě zúžení 1,2 m. Celková délka chodníku 196,68 m.

-          opěrná zeď na pozemku p.č. 1536/1 v k. ú. Ohrozim  v km 0,132  pravostranně podél místní komunikace (při pohledu ve směru  od začátku komunikace u křižovatky místní komunikace s krajskou silnicí II/150  směrem kolem kostela a garáží a dále  k   rodinným  domům na konci této ulice ) . Délka 16 m.

-          5 přípojek z dešťových vpustí osazených v komunikaci na kanalizační dešťový řad na pozemku p.č. 1536/1 v k.ú. Ohrozim z trub PVC DN 150, celková délka 18 m.

-          přeložka vedení kabelů veřejného osvětlení na pozemku p.č. 1536/1 v k.ú. Ohrozim pravostranně podél místní komunikace (při pohledu ve směru  od začátku komunikace u křižovatky místní komunikace s krajskou silnicí II/150  směrem kolem kostela a garáží a dále  k   rodinným  domům na konci této ulice) v úrovni pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim. Délka přeložky 40 m

-          přeložka sloupu veřejného osvětlení, sloup bude umístěn na pozemku p.č. 1536/1 v k.ú. Ohrozim v blízkosti hranice pozemku p.č. 792/2 v k.ú. Ohrozim

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání (nové projednání) spojené s ohledáním na místě na den

  1. února 2010 (čtvrtek) v 9:00 hodin

 

se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Ohrozimi.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Vyvěšení informace o záměru a o tom, že žadatel podal žádost o vydání územního rozhodnutí zajistí žadatel  bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo u pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, nebo za okny  Obecního úřadu v Ohrozimi, Ohrozim č.p. 31, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Obec Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56  Prostějov
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc
Josef Zajíček, Ohrozim 5, 798 03  Plumlov
Věra Zajíčková, Ohrozim 5, 798 03  Plumlov
Miluše Baránková, Václava Špály 4064/18, 796 04  Prostějov
Josef Baránek, Železničního pluku 1632, 530 02  Pardubice
Antonín Hrubý, Libušinka 1995/10, 796 01  Prostějov
Olga Hrubá, Libušinka 1995/10, 796 01  Prostějov
František Látal, Ohrozim 133, 798 03  Plumlov
Hana Látalová, Ohrozim 133, 798 03  Plumlov
Liběna Čarnecká, Zrzavého 12, 796 01  Prostějov
Radomír Halouzka, Tovačovského 2725/20, 796 01  Prostějov
Milan Hrazdil, Ohrozim 169, 798 03  Plumlov
Šárka Hrazdilová, Ohrozim 169, 798 03  Plumlov
Ing. Petr Přecechtěl, Ohrozim 136, 798 03  Plumlov
Monika Přecechtělová, Ohrozim 136, 798 03  Plumlov
Anna Zapletalová, Ohrozim 117, 798 03  Plumlov
Pozemkový fond ČR územní pracoviště PF ČR Olomouc, tř. Kosmonautů 989/8, 772 00  Olomouc
Ing. Pavel Vacín, Ohrozim 178, 798 03  Plumlov
Lenka Vacínová, Ohrozim 178, 798 03  Plumlov
Marie Třísková, Ohrozim 93, 798 03  Plumlov
Vlastimil Langer, Ohrozim 179, 798 03  Plumlov
MUDr. Eva Langerová, Ohrozim 179, 798 03  Plumlov
Vladislav Kordek, B.Němcové 3792/15, 796 01  Prostějov
Libuše Kordeková, B. Němcové 3792/15, 796 01  Prostějov
MUDr. Jiří Vrba, Sídliště Svobody 3546/47, 796 01  Prostějov
Ing. Marcela Vrbová, Sídliště Svobody 3546/47, 796 01  Prostějov
Jiří Durdík, Ohrozim 198, 798 03  Plumlov
Římskokatolická farnost Ohrozim, Jakubské náměstí 103, 798 41  Kostelec na Hané
Ing. František Bašný, Ohrozim 29, 798 03  Plumlov
Iva Bašná, Cvrčelka 483, 798 03  Plumlov
Petr Veisgärber, Ohrozim 6, 798 03  Plumlov
DiS. Jiřina Veisgärberová, Ohrozim 6, 798 03  Ohrozim
Miroslav Kroutil, Ohrozim 26, 798 03  Plumlov
Petra Kroutilová, Ohrozim 26, 798 03  Plumlov
Lubomír Démal, Ohrozim 101, 798 03  Plumlov
Marie Démalová, Ohrozim 101, 798 03  Plumlov
Oldřich Martiš, Ohrozim 25, 798 03  Plumlov
Olga Martišová, Ohrozim 25, 798 03  Plumlov
Ludmila Řehulková, Ohrozim 24, 798 03  Plumlov
Ing. Miloš Sedláček, Ohrozim 23, 798 03  Plumlov
Jana Sedláčková, Ohrozim 23, 798 03  Plumlov
Stanislav Černý, Zahradní 491, 798 12  Kralice na Hané
Martina Kaňová, 9. května 475, 798 03  Plumlov
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02  Brno
Insta Prostějov s.r.o., Kojetínská 2, 796 01  Prostějov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha
Vodovod Pomoraví svazek obcí, Okružní 880, 798 41  Kostelec na Hané

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor dopravy, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 05.01.2010

Sejmuto: 11.02.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin