Územní rozhodnutí o umístění stavby "studna Krumsín". Ladislav Grossmann, Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./03024/09/2

00383/10

 

Plumlov, dne 10.2.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Ladislav Grossmann, Lesnická 503, 798 03  Plumlov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.11.2009 podal

Ladislav Grossmann, nar. 13.2.1977, Lesnická 503, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

studna
Krumsín

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 666/4 v katastrálním území Krumsín.

Popis stavby a jejího umístění:

-            vrtaná studna průměru 200 mm umístěná na pozemku p.č. 666/4 v k.ú. Krumsín, osa studny ve vzdálenosti 2,0 m východní hranice pozemku p.č. 666/4 v k.ú. Krumsín a současně ve vzdálenosti 5,5 m od rohu severovýchodní a východní hranice tohoto pozemku. Hloubka studny 20 m.

  1. Podmínky pro umístění stavby:
  2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 666/4  v katastrálním území Krumsín, podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Rozehnal, ČKAIT 1200079.
  3. Způsob zastavění:
  • · vrtaná studna průměru 200 mm umístěná na pozemku p.č. 666/4   v k.ú. Krumsín. Hloubka studny 20 m. Odstupy od hranic pozemků a staveb:

-          osa studny 2,0 m východní hranice pozemku p.č. 666/4 v k.ú. Krumsín.

-          osa studny   5,5 m od rohu severovýchodní a východní hranice pozemku p.č. 666/4  v k.ú. Krumsín.

  1. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
  2. Stavba bude přístupná z přilehlé veřejné  komunikace na pozemku p.č. 666/9 v k.ú. Krumsín přes pozemek p.č.666/5 v k.ú. Krumsín (veřejné prostranství) a přes pozemek žadatele p.č. 666/4 v k.ú. Krumsín.
  3. Musí být splněny podmínky E.ON Česká republika s.r.o.  pro umístění stavby z vyjádření  zn.R11679-Z050929959 z 29.9.2009, a to:
  4. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN. Ke stavbě v ochranných pásmech  podzemního vedení je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu §46 odst.11) zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ladislav Grossmann, nar. 13.2.1977, Lesnická 503, 798 03  Plumlov

Odůvodnění:

Dne 26.11.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4.2.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - územním plánem Obce Krumsín schváleným Zastupitelstvem  obce Krumsín účinným od 25.9.2009. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavbou nedojde k dotčení architektonických ani urbanistických hodnot v území. Stavba neklade žádné nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. 172115/09 z 16.11.2009.

-          Vojenská ubytovací a stavební správa, stanovisko č.j.3120/2009-1383-ÚP-BR z 21.9.2009

Umístěním a provedením stavby se nezatíží nemovitostí ve vlastnictví státu, s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ČR a případná realizace stavby nevyžaduje vstup na pozemky nebo užívání pozemků státu, se kterými přísluší hospodařit Ministerstvu obrany ČR.

Bylo doloženo rozhodnutí povolení nakládání s podzemními vodami, které vydal Městský úřad v Prostějově, odbor životního prostředí dne 4.9.2009 pod č.j. PVMU 133934/2009 40 a které dne 6.10.2009 nabylo právní moci.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky z vyjádření E.ON Česká republika s.r.o.  zn.R11679-Z050929959 z 29.9.2009 pro provedení stavby lze uplatnit ve stavebním řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Ing. Pavel Stuchlík, Zdeňka Stuchlíková, Obec Krumsín, Vladislav Lošťák, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 26.11.2009.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Krumsín, Krumsín 2, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Ladislav Grossmann, Lesnická 503, 798 03  Plumlov
Obec Krumsín, Krumsín 2, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
Vladislav Lošťák, Krumsín 220, 798 03  Plumlov
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov

Ing. Pavel Stuchlík, Slatinická 265, 783 49  Lutín
Zdeňka Stuchlíková, Slatinická 265, 783 49  Lutín

dotčené orgány
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno

 

Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Krumsín po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :         10.2.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.02.2010

Sejmuto: 26.02.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin