Územní rozhodnutí o změně využití území na pozemku p.č.1469/1 v k.ú. Plumlov - Povodí Moravy s.p.,závod Horní Morava,Olomouc

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./03203/09/1

00370/10

 

Plumlov, dne 9.2.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11  Olomouc

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 15.12.2009 podal

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, IČ 49970615, U dětského domova 263, 772 11  Olomouc

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

na pozemku parc. č. 1469/1 v katastrálním území Plumlov.

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-            změna využití oddělené části pozemku z vodní plochy na ostatní plochu

-            dle předloženého geometrického plánu oddělení části pozemku

  1. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:
  2. Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11  Olomouc

Odůvodnění:

Dne 15.12.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.1.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Stanoviska sdělili:

-          Odbor životního prostředí Městského úřadu v Prostějově – souhlasné stanovisko ze dne 6.11.2009

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):Město Plumlov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-          Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek :

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 9.2.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Povodí Moravy, s.p. závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11  Olomouc
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

 dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne : 9.2.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.02.2010

Sejmuto: 24.02.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin