Oznámení zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby "sklad nářadí, zahradní posezení u rodinného domu Vícov č.p.207", Ing. Ladislav Šperka, Vícov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00240/10/2

00415/10

 

Plumlov, dne 12.2.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

Ing. Ladislav Šperka, nar. 13.7.1973, Vícov 207, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel") dne 25.1.2010 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby:

sklad na nářadí, zahradní posezení u rodinného domu
Vícov č.p. 207

na pozemku parc. č. 192/62 v katastrálním území Vícov.

Popis stavby:

-            přízemní nepodsklepený sklad na nářadí s pultovou střechou a zahradní posezení  na pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov umístěný ve vzdálenosti 1 m od severozápadní hranice tohoto pozemku a současně ve vzdálenosti 6,4 m od rohu severozápadní a severovýchodní hranice tohoto pozemku. Rozměry 8 mx 3 m, výška 3,4 m.

Popis výjimky:

-            stavba umístěná ve vzdálenosti 1 m od společné hranice pozemků rodinných domů - pozemků p.č. 192/62 a 192/61 v k.ú. Vícov - namísto 2 m stanovených § 25 odst.4 vyhl. č. 501/2006 Sb.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území .

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94 odst. 4 a § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení podle § 169 odst. 2 stavebního zákona o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. března 2010 (čtvrtek) v 9:00 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu Plumlov, Rudé armády 302 v Plumlově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30,12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov
Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Petr Luňáček, Vícov 190, 798 03  Plumlov
Jana Luňáčková, Vícov 190, 798 03  Plumlov


dotčené orgány
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 12.02.2010

Sejmuto: 18.03.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin