Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci "vrtaná studna Vícov", Ing. Ladislav Šperka, Vícov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00143/10/2

00406/10

 

Plumlov, dne 11.2.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Ladislav Šperka, nar. 13.7.1973, Vícov 207, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel") podal dne 18.1.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

vrtaná studna
Vícov

na pozemku parc. č. 192/62 v katastrálním území Vícov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-          vrtaná studna průměru 200 mm (zdroj vody pro závlahu přilehlého pozemku) na pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov, osa studny umístěná ve vzdálenosti 5,4 m od jihovýchodní hranice tohoto pozemku a současně ve vzdálenosti 2,9 m od severovýchodní hranice tohoto pozemku. Hloubka studny 27 m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. března 2010 (čtvrtek) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu Městského úřadu  Plumlov, Rudé armády 302 v Plumlově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov
Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Petr Luňáček, Vícov 190, 798 03  Plumlov
Jana Luňáčková, Vícov 190, 798 03  Plumlov
Pavel Pejř, Vícov 187, 798 03  Plumlov
Mgr. Ladislava Pejřová, Vícov 187, 798 03  Plumlov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.02.2010

Sejmuto: 18.03.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin