Územní rozhodnutí a stavební povolení rodinný dům Jiří Foret a Zuzana Sekaninová, Soběsuky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./02784/09/1

00660/10

 

Plumlov, dne 8.3.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Jiří Foret, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov
Zuzana Sekaninová, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov

 

ROZHODNUTÍ

o umístění stavby a stavební povolení

 

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 26.10.2009 podali

Jiří Foret, nar. 20.9.1981, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov,

a
Zuzana Sekaninová, nar. 14.9.1981, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

novostavba rodinného domu
Plumlov, Soběsuky

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 183/55 v katastrálním území Soběsuky u Plumlova.

Stavba obsahuje:

-            novostavbu izolovaného rodinného domu, přízemního, s nízkou valbovou střechou, výška stavby od upraveného terénu po hřeben 5,15 m

-            půdorysné rozměry rodinného domu - nejdelší strany 13 x 12 m s tím, že v jihovýchodní části domu je venkovní terasa o rozměru 4,77 x 4,650 m

-            zpevněné  plochy

 1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 3. Musí být splněny podmínky souhlasu k odnětí půdy ze ZPF vydaného odborem životního prostředí Městského úřadu Prostějov dne 22.12.2008 pod č.j. PVMU 144513/2008 40, sp.zn. OŽP 3426/2008 a to:

-          trvalé odnětí  200 m2  p.č. 183/55 v k.ú. Soběsuky u Plumlova, kultura ttp pro výstavbu rodinného domu včetně zpevněných ploch.

-          investor zajistí na vlastní náklad a před zahájením stavební akce provedení skrývky zeminy ze zastavěné plochy odnímané ze zemědělského půdního fondu. Skrývka zeminy bude provedena do hloubky 35cm v celkovém množství  70 m3.

-          odvoz zeminy a její rozprostření bude provedeno na vlastní náklad investora za účelem úprav  pozemku po výstavbě p.č. 183/55 v katastrálním území Soběsuky u Plumlova.     

-          veškerá manipulace se zeminou bude zaznamenána v pracovním deníku v souladu s § 10 odst.2 vyhl.č. 13/1994 Sb., který bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

-          rozprostření zeminy bude provedeno nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce, po dobu uložení zeminy na deponii je investor povinen zajistit řádné ošetřování dle § 10 vyhl.č. 13/1994 Sb.

-          orgánu ochrany ZPF bude písemně oznámeno zahájení skrývky zeminy

-          stavba může být provedena pouze ve vymezeném rozsahu stanoveném tímto souhlasem

-          za trvale odnímanou zemědělskou půdu nebude předepsán orgánem ochrany ZPF odvod peněžní částky v souladu s § 11 odst.1 zákona.

-          zjistí-li některý orgán státní správy, městského úřadu, obecního úřadu, případně i jiné orgány a organizace nehospodárné využití skrývky nebo nedostatečné provedení, případně nesplnění dalších opatření a povinností stanovených tímto souhlasem, budou vůči investorovi uplatněny sankce podle ustanovení § 20 zákona, případně § 35 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Musí být dodrženy požadavky uvedené ve stanovisku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov č.j.:HSOL-957/PV-STA-2009 ze dne  19.10.2009 a to zejména :

-          Před započetím s užíváním stavby, pro účel, k němuž byla povolena, budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností požárně bezpečnostního zařízení (systém autonomní detekce a signalizace) – tj.prohlášení o shodě vč.certifikátu.

III.    Stanoví podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Grohmann, ČKAIT- 1201275; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 4. a) Dokončení stavby k provedení závěrečné kontrolní prohlídky
 5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 6. Stavba bude prováděna zhotovitelem, název zhotovitele, jeho sídlo a oprávnění k činnosti stavebník oznámí stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):

Jiří Foret, nar. 20.9.1981, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov
Zuzana Sekaninová, nar. 14.9.1981, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov

Odůvodnění:

Dne 26.10.2009 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 26.10.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 2.2.2010.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 5.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

-          odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov

-          Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§27 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):

Město Plumlov, Ing. Jaroslav Novotný, Ing. Iva Novotná, E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, VAK Svazku obcí Plumlov-Vícov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 8.3.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

 účastníci (doručenky)
Jiří Foret, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov
Zuzana Sekaninová, Antonína Slavíčka 3948/12, 796 04  Prostějov
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
Ing. Jaroslav Novotný, Vrlova 13, 796 01  Prostějov
Ing. Iva Novotná, Vrlova 13, 796 01  Prostějov
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02  Brno
VAK Svazku obcí Plumlov-Vícov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

 
dotčené orgány (doručenky)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Plumlov HS odbor, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vypraveno dne :  9.3.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 09.03.2010

Sejmuto: 24.03.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin