Oznámenío spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a žádost o vydání závazného stanoviska-přeložka(přístavba) distribuční sítě VN 46 Vícov - E.ON Distribuce a.s.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00557/10/2

00730/10

 

Plumlov, dne 15.3.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ , POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ  A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice,
kterou zastupuje MOPRE s.r.o., IČ 28323700, 768 23  Břest 79

 

(dále jen "stavebník") dne 23.2.2010 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

přeložka (přístavba) distribuční sítě VN 46
Vícov

na pozemku parc. č. 120/1, 84, 83, 82, 81, 80, 431, 714 v katastrálním území Vícov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-            přeložka části nadzemního vedení  distribuční sítě VN vodičem AlFe 42/7 mm2. Počátek trasy přeložky bude od stávající trafostanice Vícov 1 umístěné na pozemku p.č. 120/1 v k.ú. Vícov, odtud bude veden s osazením na třech nových podpěrných bodech- betonových sloupech  JB 10,5/6 nad pozemky p.č.120/1, 714,84,83,82,81,80,431 v k.ú. Vícov. Ukončení přeložky bude na novém podpěrném bodu č. 3 na pozemku 431 v k.ú. Vícov osazeném při severní hranici tohoto pozemku.. Nový podpěrný bod č. 4 bude osazen na pozemku p.č. 431 v k.ú. Vícov při jeho západní hranici  v blízkosti severní hranice tohoto pozemku. Nový podpěrný bod č. 5 bude osazen na pozemku p.č. 83 v k.ú. Vícov v blízkosti severní hranice tohoto pozemku. Podpěrné body č. 4 a 5 budou osazeny  konzolami   Pařát II JB 180-250 a izolátory 3x VPA 135/08,  podpěrný bod č. 3  úsekovým odpojovačem   VLK 25 a izolátory 3 x DS28G. Ochranné pásmo přeložky distribuční sítě VN je mimo stávající stavby a činí 7 m měřených kolmo na krajní vodič  na obě strany. Délka přeložky 144 m.

-            demontáž části distribuční sítě VN  na pozemcích p.č. 120/1, 84,83,82,81,80 a 431 v k.ú. Vícov  vč. demontáže dvou dřevěných sloupů a tří sloupů betonových - stávající podpěrné body č. 3, 4, 5, 6 a 7. Délka demontované části distribuční sítě bude 147 m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. dubna 2010 (úterý) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu MěÚ Plumlov, Rudé armády 302.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově žádá Vojenskou ubytovací a stavební správu Brno o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení  .

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Příloha (kopie pro VUSS Brno - podklad pro vydání závazného stanoviska ) :

  • Úvodní údaje, Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva – dle 503/2006 Sb.
  • Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva- 499/2006 Sb.
  • Výkres situace – zákres do KM

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, kterou zastupuje MOPRE s.r.o., 768 23  Břest 79
Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov
Zdeněk Žárský, Václava Špály 4059/8, 796 04  Prostějov
Dagmar Žárská, Václava Špály 4059/8, 798 04  Prostějov
Petr Doležel, Belgická 4112/3, 796 04  Prostějov
Miroslav Procházka, 9.května 478, 798 03  Plumlov
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 130 34  Praha

 
dotčené orgány
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 16.03.2010

Sejmuto: 20.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin