Rozhodnutí povolení výjimky pro umístění stavby "sklad na nářadí,zahradní posezení u RD Vícov č.p.207", Ing.Ladislav Šperka,Vícov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00240/10/2

00795/10

 

Plumlov, dne 22.3.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ VÝJIMKY

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na využívání území, kterou dne 25.1.2010 podal

Ing. Ladislav Šperka, nar. 13.7.1973, Vícov 207, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel"), a podle § 94 odst. 4 a § 169 odst. 2, 3 a 5 stavebního zákona

p o v o l u j e

výjimku z ustanovení §25 odst.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby

 sklad na nářadí, zahradní posezení u rodinného domu
Vícov č.p. 207

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 192/62 v katastrálním území Vícov.

Popis stavby:

-            přízemní nepodsklepený sklad na nářadí s pultovou střechou a zahradní posezení  na pozemku p.č. 192/62 v k.ú. Vícov umístěný ve vzdálenosti 1 m od severozápadní hranice tohoto pozemku a současně ve vzdálenosti 6,4 m od rohu severozápadní a severovýchodní hranice tohoto pozemku. Rozměry 8 mx 3 m, výška 3,4 m.

Popis výjimky:

-            stavba umístěná ve vzdálenosti 1 m od společné hranice pozemků rodinných domů - pozemků p.č. 192/62 a 192/61 v k.ú. Vícov - namísto 2 m stanovených § 25 odst.4 vyhl. č. 501/2006 Sb.

Pro povolení výjimky se stanoví podmínky:

  1. Stavba přízemního nepodsklepeného skladu na nářadí s pultovou střechou a zahradní posezení  na pozemku parc. č. 192/62 v katastrálním území Vícov bude ve vzdálenosti 1 m od  hranice pozemků rodinných domů - pozemků p.č. 192/62 a 192/61 v k.ú. Vícov  - namísto 2 m stanoveným ust.§25 odst.4 vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 správního řádu):

Ing. Ladislav Šperka, nar. 13.7.1973, Vícov 207, 798 03  Plumlov

Odůvodnění:

Dne 25.1.2010 podal žadatel žádost o výjimku z obecných požadavků na využívání území. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst.2 správního řádu):

Petr Luňáček, Jana Luňáčková, Obec Vícov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Povolení výjimky nenahrazuje rozhodnutí potřebná pro umístění a provedení předmětné stavby.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Ing. Ladislav Šperka, Vícov 207, 798 03  Plumlov
Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Petr Luňáček, Vícov 190, 798 03  Plumlov
Jana Luňáčková, Vícov 190, 798 03  Plumlov


dotčené orgány
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Vícov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :         22.3.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 22.03.2010

Sejmuto: 08.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin