Oznámení o zahájení územního řízení o dělení pozemků "dělení pozemku Ohrozim" p.č. 80 v k.ú. Ohrozim, Ing. František Bašný, Ohrozim

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00696/10/2

00855/10

 

Plumlov, dne 25.3.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Ing. František Bašný, Ohrozim 29, 798 03  Plumlov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. František Bašný, nar. 22.8.1946, Ohrozim 29, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel") podal dne 10.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků

dělení pozemku
Ohrozim

parc. č. 80 v katastrálním území Ohrozim, z důvodu změny vlastníka části pozemku po jeho rozdělení.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis navrženého dělení pozemku:

  • · dělení pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim, navržená dělící čára je vedena pozemkem p.č. 80 v k.ú. Ohrozim od východní hranice tohoto pozemku po severozápadní hranici tohoto pozemku kolmo k východní hranici pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim (hranice pozemků p.č.80 a st.p.6 v k.ú. Ohrozim), a to ve vzdálenosti 20 m od rohu severní a východní hranice pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim. Přístup k odděleným částem p.č. 80 v k.ú. Ohrozim z pozemku p.č. 1536/1 v k.ú. Ohrozim.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. dubna 2010 (čtvrtek) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři Obecního úřadu Ohrozim, Ohrozim č.p.31.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17, ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Ing. František Bašný, Ohrozim 29, 798 03  Plumlov
Obec Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 25.03.2010

Sejmuto: 29.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin