Územní rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna" na pozemku p.č. 479/4 v k.ú. Plumlov - Karel Knall

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00693/10/1

00883/10

 

Plumlov, dne 30.3.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Karel Knall, Kadláčí 206, 798 03  Plumlov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.3.2010 podal

Karel Knall, nar. 10.8.1945, Česká 741/59, 796 01  Prostějov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

vrtaná studna
Plumlov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 479/4 v katastrálním území Plumlov.

Druh a účel umisťované stavby:

-            vrtaná studna, průměr 160 mm, hloubky 29 m

-            umístění stavby 11 m od hranice s pozemkem p.č. 477 v k.ú. Plumlov a 2 m od jižní hranice pozemku p.č. 479/2 v k.ú. Plumlov

  1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
  2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Karel Knall, nar. 10.8.1945, Česká 741/59, 796 01  Prostějov

Odůvodnění:

Dne 10.3.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 30.3.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov – vydáno rozhodnutí zn. OŽP/135/2010,č.j.PVMU 37714/2010 40 ze dne 17.2.2010 k nakládání s podzemními vodami

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Plumlov, Zdeněk Jelínek, Marie Jelínková, Věra Knallová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Veřejnost neuplatnila v řízení žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 10.3.2010.

Přílohy : (stavební úřad předá po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí žadateli a případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem)

  • · ověřená grafická příloha v měřítku katastrální mapy

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Karel Knall, Kadláčí 206, 798 03  Plumlov
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
Zdeněk Jelínek, Radslavičky 25, 683 21  Radslavice
Marie Jelínková, Radslavičky 25, 683 21  Radslavice
Věra Knallová, Česká 741/59, 796 01  Prostějov

 
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Městský úřad Plumlov HS odbor, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne : 30.3.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 30.03.2010

Sejmuto: 13.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin