Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "revitalizace lokality "U mlýna" Protivanov - Tomáš Zapletal, Smržice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00731/10/2

00999/10

 

Plumlov, dne 14.4.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Tomáš Zapletal, Blíšťka 263/16, 798 17  Smržice

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Tomáš Zapletal, nar. 27.5.1979, Blíšťka 263/16, 798 17  Smržice,
kterého zastupuje Lukáš Lamplota, IČ 69699011, Rejskova 3081/30, 796 01  Prostějov

(dále jen "žadatel") podal dne 15.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

revitalizace lokality "U mlýna"
Protivanov

na pozemku parc. č. 649/1, 649/2, 650, 738, 790 v katastrálním území Buková u Protivanova, parc. č. 225, 228/1, 232, 1179, 1204/1, 1204/2, p. p. k. 225, 226, 227/1, 227/5, 228 v katastrálním území Protivanov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

 1. úprava koryta ( prohloubení, zřízení vodní zdrže a terénní úpravy svahováním) mlýnského potoka obsahující obnovení náhonu mlýnského potoka v jeho původní trase. Přítok vody do obnoveného koryta mlýnského náhonu bude  ze stávajícího koryta vodoteče Zábrana na pozemku p.č. 790 v k.ú. Buková u Protivanova a p.č. 1204/1 v k.ú. Protivanov  v úrovni jižní hranice pozemku p.č. 649/2 v k.ú. Buková u Protivanova. Na začátku úpravy náhonu bude osazen rozdělovací objekt. Dále bude úprava koryta vedena pozemky p.č.790, 649/2, 738, 650 v k.ú. Buková u Protivanova a p.č.1204/1, 225,  1179, 228/1, 235, 1204/2, 232, p.p.k. 226, 227/1, 227/5, 228 v k.ú. Protivanov. Úprava náhonu bude ukončena na pozemku p.č. 1204/2 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku st.p. 150/2 v k.ú. Protivanov umístěním regulačního stavidla a úpravou odtokového kanálu , kudy bude  voda svedena zpět do koryta vodoteče Zábrana.  V místě křížení náhonu s cestou na pozemku p.č. 738 v k.ú. Buková u Protivanova a p.č. 1179 v k.ú. Protivanov bude umístěn propustek DN400. V úrovni severozápadního rohu pozemku p.p.k. 228 v k.ú. Protivanov bude umístěn bezpečnostní přeliv. Délka úpravy náhonu mlýnského potoka bude 356 m, spád dna 2,95 promile, koruna hráze v úrovni 0,65 m nade dne koryta potoka Zábrana v místě přítoku vody do upraveného koryta náhonu. Výška vody ve zdrži v rozmezí 0 až 1,45 m,  obsah zdrže při maximální hladině 900 m3. Odtokový kanál bude ve zděném profilu s vývařištěm v celkové délce 69 m.
 2. Osm tůní   kruhového půdorysu umístěných v severní části pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov. Celková plocha tůní je 999 m2, plocha pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov dotčená  navrženým funkčním využitím pro zřízení tůní je 2500 m2. Hloubka tůní max. 1,2 m.
 • · tůň průměru 14 m umístěná na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 5 m od rohu severovýchodní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov a současně jihovýchodním směrem při prodloužení jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov
 • · tůň průměru 10 m umístěná na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 31 m od rohu severovýchodní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov a současně jihovýchodním směrem při prodloužení jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov
 • · tůň průměru 12 m umístěná na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 19 m od rohu severovýchodní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov a současně jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 14 m od  prodloužení jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov
 • · tůň průměru 10 m umístěná  na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 57 m od rohu severovýchodní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov a současně jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 10 m od  prodloužení jihovýchodní hranice pozemku p.č. 216/13 v k.ú. Protivanov
 • · tůň průměru 14 m umístěná na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov jižně ve vzdálenosti 5 m od jižní hranice pozemku p.p.k. 226 v k.ú. Protivanov a současně ve vzdálenosti40 m od rohu jižní hranice pozemku p.p.k.226 a severozápadní hranice pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Protivanov
 • · tůň průměru 14 m umístěná na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov severně od kolmice k východní hranici pozemku p.č. 225 v k.ú. Protivanov spuštěné k této hranici jižně ve vzdálenosti 11 m od rohu východní hranice pozemku p.č. 225  a západní hranice pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Protivanov a současně ve vzdálenosti 38 m od části východní hranice pozemku p.č. 225 v k.ú. Protivanov vedené jižně od rohu západní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Protivanov
 • · tůň průměru 12 m umístěná na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov severně od kolmice k východní hranici pozemku p.č. 225 v k.ú. Protivanov spuštěné k této hranici jižně ve vzdálenosti 31 m od rohu východní hranice pozemku p.č. 225  a západní hranice pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Protivanov a současně ve vzdálenosti 26 m od části východní hranice pozemku p.č. 225 v k.ú. Protivanov vedené jižně od rohu západní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Protivanov
 • · tůň průměru 14 m umístěná na pozemku p.č. 225 , p.p.k. 225 v k.ú. Protivanov severně od kolmice k východní hranici pozemku p.č. 225 v k.ú. Protivanov spuštěné k této hranici jižně ve vzdálenosti 67 m od rohu východní hranice pozemku p.č. 225  a západní hranice pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Protivanov a současně ve vzdálenosti 12 m od části východní hranice pozemku p.č. 225 v k.ú. Protivanov vedené jižně od rohu západní a jihovýchodní hranice pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Protivanov

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 1. května 2010 (úterý) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři Úřadu městyse Protivanov.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu  ( úřadu městyse)

Úřad městyse Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov
Obecní úřad Buková, Buková 9, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
Tomáš Zapletal, Blíšťka 263/16, 798 17  Smržice, kterého zastupuje Lukáš Lamplota, Rejskova 3081/30, 796 01  Prostějov

Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov
Obec Buková, Buková 9, 798 48  Protivanov

Účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
MP Holding, a.s., Hradní 638/6, 680 01  Boskovice
Marie Dragounová, Niva 1, 798 61  Drahany
Emilie Hanáková, Družstevní 92, 798 48  Protivanov
Lesy České Republiky S. P. Hradec Králové lesní závod, Riegrova 24, 500 02  Prostějov
Libuše Martochová, Krymská 372/9, 625 00  Brno
Ing. Vladimír Horák, Třasoňova 4446/33, 767 01  Kroměříž
Jaroslav Dragoun, 798 61  Drahany 45
Ing. Josef Dragoun, Jateční 17, 170 00  Praha
Vincenc Hanák, Družstevní 92, 798 48  Protivanov
František Dragoun, 679 15  Lipovec 205
Marie Slavíková, Hlavní 101, 788 33  Hanušovice
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Prostějov, Olivetského 20, 796 01  Prostějov
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75  Brno

 
dotčené orgány
Krajský úřad Olomouckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.04.2010

Sejmuto: 18.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin