Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01792/10/1

01962/10

 

Plumlov, dne 23.7.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Josef Slepánek, B. Němcové 992/6, 678 01  Blansko
Jana Slepánková, B. Němcové 992/6, 678 01  Blansko
Petr Skoupý, K. H. Máchy 1234/1, 678 01  Blansko
Ivana Skoupá, K. H. Máchy 1234/1, 678 01  Blansko

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Josef Slepánek, nar. 20.12.1959, B. Němcové 992/6, 678 01  Blansko,
Jana Slepánková, nar. 5.8.1963, B. Němcové 992/6, 678 01  Blansko,
Petr Skoupý, nar. 16.7.1974, K. H. Máchy 1234/1, 678 01  Blansko,
Ivana Skoupá, nar. 18.12.1973, K. H. Máchy 1234/1, 678 01  Blansko

(dále jen "stavebník") dne 30.6.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

přístavba dvougaráže s terasou
Rozstání, Baldovec

na pozemku parc. č. 270/44 v katastrálním území Rozstání pod Kojálem. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje :

-            přístavbu dvougaráže k západní obvodové zdi stávajícího rodinného domu, umístěná 0,40 m za lícem stávající obvodové zdi rodinného domu

-            dvougaráž, půdorysné rozměry 7,080 m x 7,400 m, výška stavby nad stávajícím terénem 2,863 m, terasa nad garáží o výšce 3,205 m

-            kolem garáže bude provedena zpevněná plocha z betonové dlažby včetně zpevnění vjezdu ze státní silnice

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. srpna 2010 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu v Plumlově.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Rozstání

 účastníci (doručenky)
Josef Slepánek, B. Němcové 992/6, 678 01  Blansko
Jana Slepánková, B. Němcové 992/6, 678 01  Blansko
Petr Skoupý, K. H. Máchy 1234/1, 678 01  Blansko
Ivana Skoupá, K. H. Máchy 1234/1, 678 01  Blansko

Obec Rozstání, 798 62  Rozstání 77

účastníci (veřejnou vyhláškou)
Josef Hořava, Baldovec 202, 798 61  Rozstání
Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56  Prostějov
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov
Občanské sdružení Baldovec, Baldovec 335, 798 61  Rozstání

 
dotčené orgány (doručenky)
Obecní úřad Rozstání, Rozstání 77, 798 62  Rozstání
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání na úřední desce MěÚ Plumlov a na úřední desce Obecního úřadu v Rozstání. Po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 19.04.2010

Sejmuto: 20.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin