Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "přeložka (přístavba) komunikačního vedení, část náves + č.p. 360 Malé Hradisko", Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00302/10/2

01034/10

 

Plumlov, dne 16.4.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 130 34  Praha

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 130 34  Praha,
kterou zastupuje LR CESARO, spol.s.r.o., Ing. Rudolf Císař, jednatel, IČ 60705213, Košinova 1119/106, 612 00  Brno

(dále jen "žadatel") podal dne 29.1.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

přeložka (přístavba) komunikačního vedení, část náves + č.p. 360
Malé Hradisko

na pozemku st. p. 46, 50, 51/1, 52/1, 56, 57, 59, 60/2, 190, 205, parc. č. 30/3, 1357/1, 1357/2, 1359/1, 1359/8, 1359/9, 1360/4, 1360/5 v katastrálním území Malé Hradisko. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

 1. Přeložka  části nadzemní  komunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zemním kabelem. Počátek přeložky bude umístěn od stávající SR 11 na pozemku p.č. 1360/5 v k.ú. Malé Hradisko v blízkosti východní hranice pozemku st.p.50 v k.ú. Malé Hradisko. Odtud bude přeložka vedena kolmo k hranici pozemku p.č. 1357/1 v k.ú. Malé Hradisko tímto pozemkem a před silnicí dále dvěma směry
 1. a) jihozápadním směrem podél silnice II/150 pozemky p.č. 1360/5, st.p.50, 1360/4 a ukončenou na st.p.190 v k.ú. Malé Hradisko
 2. b) severovýchodním směrem podél silnice II/150 pozemkem p.č. 1360/5, překopem místní komunikace  pozemkem p.č. 1360/4 a dále   protlakem kolmo k ose komunikace  přes silnici II/150 na pozemku p.č. 1357/1 na pozemek p.č. 1359/8 v k.ú. Malé Hradisko před budovu obecního úřadu na pozemku st.p.46 v k.ú. Malé Hradisko. Z tohoto místa bude přeložka vedena dvěma směry, a to
 3. c) severovýchodním směrem podél silnice II/150 pozemky p.č. 1359/8, st.p.46, p.č. 1359/9 v k.ú. Malé Hradisko s ukončením v budově  obecního úřadu - pošty  na st.p. 46 v k.ú. Malé Hradisko
 4. d) jihozápadním směrem podél silnice II/150 pozemkem p.č.1359/8 v k.ú. Malé hradisko, u jihozápadního rohu budovy obecního úřadu na st.p.46 v k.ú. Malé Hradisko vede trasa severozápadním směrem pozemkem 1359/1 podél jihozápadní hranice st.p. 46 v k.ú. Malé Hradisko do úrovně severozápadního rohu tohoto pozemku, odkud je trasa vedena dále dvěmi větvemi. V trase bude provedeno  odbočení  ukončené ve  fasádě budovy obecního úřadu na st.p. 46 v k.ú. Malé Hradisko  v novém UR3. Od úrovně severozápadního rohu  pozemku st.p. 46 v k.ú. Malé Hradisko je trasa vedena dále dvěmi větvemi
 5. e) v pokračování trasy severozápadním směrem pozemkem p.č. 1359/1 v k.ú. Malé Hradiskodo úrovně severovýchodního rohu pozemku p.č. 30/3 v k.ú. Malé Hradisko, odtud kolmo překopem přes místní komunikaci k UR2 na stávajícím sloupu před domem Malé Hradisko č.p. 96 na st.p. 51/2 v k.ú. Malé Hradisko
 6. f) jihozápadním směrem pozemkem p.č. 1359/1 a 1357/1 v k.ú. Malé Hradisko podél jihovýchodní hranice pozemků st.p. 51/1, 52/1, 56,57,58, 59 60/1 60/2 v k.ú. Malé Hradisko. Od trasy jsou provedena napojení budov na st.p. 51/1, 52/1, 56, 57, 59, 60/2 v k.ú. Malé Hradisko. V úrovni jihozápadního rohu budovy na st.p. 60/2 v k.ú. Malé Hradisko se trasa rozdvojuje, a to:
 7. g) kolmo k ose silnice II/150 na p.č. 1357/1 protlakem s ukončením na pozemku p.č. 1360/4 v k.ú. Malé Hradisko v blízkosti západní hranice pozemku p.č. 8 v k.ú. Malé Hradisko, kde bude osazena rezerva pro další výstavbu
 8. h) severozápadním směrem pozemkem p.č. 1359/1 v k.ú. Malé Hradisko podél jihozápadní hranice pozemku st.p. 60/2 v k.ú. Malé Hradisko a dále překopem kolmo  přes místní komunikaci ke stávajícímu sloupu č.10 umístěného na pozemku p.č. 1359/1 v blízkosti jižního rohu pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Malé Hradisko.Zde bude přeložka ukončena, rozvaděč na sloupu č.10 bude přeznačen na  UR1.

Celková délka přeložky je 450 m.

 1. Přípojku komunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zemním kabelem os távajícího UR 11/2 umístěného na pozemku p.č. 1357/2 v k.ú. Malé Hradisko v blízkosti jižní hranice pozemku st.p. 211 v k.ú. Malé Hradisko a vedenou odtud západním směrem pozemkem  p.č. 1357/2 v k.ú. Malé Hradisko podél jižní hranice pozemku p.č. 793 do úrovně poloviny jižní hranice pozemku st.p. 205 v k.ú. Malé Hradisko, odkud je trasa vedena kolmo k jižní hranici tohoto pozemku do budovy na st.p. 205 , t.j.do rodinného domu Malé Hradisko č.p. 360. Délka  trasy 40m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 1. května 2010 (čtvrtek) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě v Malém Hradisku, Malé Hradisko č.p.60.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Malé Hradisko, 798 49  Malé Hradisko 60

účastníci (doručenky)
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 130 34  Praha, kterou zastupuje LR CESARO, spol.s.r.o., Ing. Rudolf Císař, jednatel, Košinova 1119/106, 612 00  Brno
Obec Malé Hradisko, 798 49  Malé Hradisko 60

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
Vladimír Kukol, Hradecká 34, 746 01  Opava
Alena Kukolová, Hradecká 2575/34, 746 01  Opava
Karel Vašíček, 798 49  Malé Hradisko 121
Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56  Prostějov
Marie Lachmanová, Malé Hradisko 77, 798 49  Malé Hradisko
Josef Novotný, Jana Švermy 3294/23, 796 01  Prostějov
Jiří Cetkovský, Kmochova 210/11, 779 00  Olomouc
Milan Grulich, 798 49  Malé Hradisko 32
Zdeňka Grulichová, 798 49  Malé Hradisko 32
Miroslav Milar, Sídl.E.Beneše 3908/6, 796 01  Prostějov
Libuše Milarová, sídl. E. Beneše 3908/6, 796 03  Prostějov
Svatava Sekaninová, Malé Hradisko 98, 798 49  Malé Hradisko
Dušan Milar, 798 49  Malé Hradisko 40
Tatiana Milarová, 798 49  Malé Hradisko 40
Josef Procházka, 798 49  Malé Hradisko 34
Ludmila Procházková, 798 49  Malé Hradisko 34
Alois Šálek, 798 49  Malé Hradisko 10
Ludmila Šálková, 798 49  Malé Hradisko 10
Ing. Vojtěch Tříska, Tlapákova 1194/18, 700 30  Ostrava - Hrabůvka
Marie Třísková, Tlapákova 1194/18, 700 30  Ostrava
Karel Milar, 798 49  Malé Hradisko 31
Daniel Mudroch, 798 49  Malé Hradisko 117
Leona Pírková, Norská 4243/2, 796 04  Prostějov
Ilona Novotná, 798 49  Malé Hradisko 145
Jaroslav Novotný, 798 49  Malé Hradisko 145
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11  Olomouc
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02  Brno
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov
MOVO a.s., Krapkova 1635/26, 796 01  Prostějov
Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Severomoravského  kraje Územní odbor vnější služby Prostějov, Dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77  Prostějov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor dopravy, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno
Obecní úřad Malé Hradisko, 798 49  Malé Hradisko 60


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 19.04.2010

Sejmuto: 27.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin