Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "přijímací středisko radar Skalky A+B Buková č.p.139", Řízení letového provozu ČR, Jeneč

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00891/10/2

01137/10

 

Plumlov, dne 23.4.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Řízení letového provozu ČR, Navigační 787, 252 61  Jeneč

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Řízení letového provozu ČR, IČ 49710371, Navigační 787, 252 61  Jeneč,
které zastupuje Jiří Matějka, IČ 44731132, Do Klecánek 2, 250 67  Klecany

(dále jen "žadatel") podal dne 31.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

přijímací středisko radar Skalky A+B
Buková č.p. 139

na pozemku st. p. 195, parc. č. 710/12 v katastrálním území Buková u Protivanova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-          dva technologické kontejnery umístěné na pozemku p.č.710/12 v k.ú. Buková u Protivanova  rovnoběžně ve vzdálenosti 2 m od severní části západní hranice pozemku st.p. 195 v k.ú. Buková u Protivanova  a současně  na kolmici  k severní části západní hranice tohoto pozemku spuštěné západním směrem ze severního rohu tohoto pozemku. Rozměry kontejneru 4 m x 2,5 m, výška 3,6 m od úrovně podlahy přízemí objektu na st.p.195 v k.ú. Buková u Protivanova.

-          4 ks přijímacích  antén  osazených na stávající věži objektu na st.p.195 v k.ú. Buková u Protivanova (2ks na východ, 2 ks na západ)  ve výšce  34,5 m nad úrovní podlahy přízemí objektu na st.p.195 v k.ú. Buková u Protivanova.

-          kabelová lávka vedená od technologických kontejnerů nad pozemkem p.č. 720/12 v k.ú. Buková u Protivanova k novým anténám umístěným na objektu na st.p.195 v k.ú. Buková u Protivanova. Délka 60 m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. května 2010 (čtvrtek) v 10:00 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři  Obecního úřadu Buková, Buková č.p.9.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny  po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Buková, Buková 9, 798 48  Protivanov

 účastníci (doručenky)
Řízení letového provozu ČR, Navigační 787, 252 61  Jeneč, které zastupuje Jiří Matějka, Do Klecánek 2, 250 67  Klecany
Obec Buková, Buková 9, 798 48  Protivanov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06  Praha
MP Holding, a.s., Hradní 638/6, 680 01  Boskovice
 
dotčené orgány
Obecní úřad Buková, Buková 9, 798 48  Protivanov
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno
Úřad pro civilní letectví ČR,  oddělení letišť a leteckých staveb, referát letišť, letiště Ruzyně, 160 08  Praha 6


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.04.2010

Sejmuto: 27.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin