Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - skateboardové hřiště Plumlov-Město Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01364/09/1

01141/10

 

Plumlov, dne 26.4.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Město Plumlov, IČ 00288632, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

(dále jen "žadatel") podal dne 28.5.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

skateboardové hřiště Plumlov
Plumlov

na pozemcích parc. č. 1182/4, 1183/11 v katastrálním území Plumlov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

umístění zařízení k provozování skatebordového hřiště spočívající v rozmístění následujících prvků :

-          malá rampa - oblá

-          rampa přímá

-          rampa s více sjezdy

-          velká rampa - oblá

-          rampa se skoky

-          velká rampa přímá

zařízení budou rozmístěna na pozemku p.č. 1183/11 v k.ú. Plumlov, a to na asfaltové ploše umístěné  při západní hranici tohoto pozemku ve vzdálenosti 32 m od jižní hranice pozemku a zároveň 26,5 m od jižní obvodové zdi zemědělského objektu na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Plumlov, půdorys asfaltové plochy je 26 x 28 m

hřiště bude umístěné ve stávajícím areálu zemědělského družstva na pozemku p.č. 1183/11 v k.ú. Plumlov, a to na základě smlouvy o nájmu pozemku mezi vlastníkem pozemku panem Vlastimilem Dostálem a Městem Plumlov, a to na dobu určitou do 31.12.2012

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. května 2010 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu v Plumlově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

 účastníci (doručenky)
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
Vlastimil Dostál, Domamyslická 104/74, 796 04  Prostějov

účastníci (veřejnou vyhláškou)
Martin Dudík, Vinohrádky 566, 798 03  Plumlov
Radomír Kořínek, Dr.Horáka 13, 796 01  Prostějov
Helena Dosedělová, 798 61  Bousín 34
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56  Prostějov
dotčené orgány (doručenky)
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 27.04.2010

Sejmuto: 27.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin