Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - sdružená tlaková kanalizace Plumlov,Balkán -Záviš Hampl

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01168/10/1

01173/10

 

Plumlov, dne 28.4.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Záviš Hampl, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Záviš Hampl, nar. 12.7.1943, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc

(dále jen "žadatel") podal dne 28.4.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

sdružená tlaková kanalizace
Plumlov

na pozemcích parc. č. 238/4, 279, 243/1, 243/19 v katastrálním území Plumlov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

- tlaková kanalizace z trub Pe D 50 o celkové délce 107 m s napojením na budoucí splaškovou kanalizaci na pozemku p.č. 243/19 v k.ú. Plumlov

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. června 2010 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu Městského úřadu v Plumlově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Záviš Hampl, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (veřejnou vyhláškou)
Petr Pospíšil, Vojáčkovo nám. 4174/11, 796 01  Prostějov
Hana Pospíšilová, Vojáčkovo nám. 4174/11, 796 01  Prostějov
JUDr. Arnošt Přikryl, Sídliště Svobody 3570/71, 796 01  Prostějov
Věra Přikrylová, Sídliště Svobody 3570/71, 796 01  Prostějov
JUDr. Jana Přikrylová, Tábor 57, 612 00  Brno
Jiří Dostál, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov
Anna Dostálová, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov
Ludmila Benešová, Albrechtická 1785/115, 794 01  Krnov
Miroslav Řezníček, tř. Svornosti 503/49, 779 00  Olomouc
Zdeňka Trnečková, Tetín 1491/4, 796 01  Prostějov
VAK Svazku obcí Plumlov-Vícov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
MIS PRO s.r.o., Náměstí 27, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 28.04.2010

Sejmuto: 01.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin