Oznámení o zahájení územního řízenío umístění stavby "vodovodní přípojka Niva č.p.47", PROGLES s.r.o., Konecchlumí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00987/10/2

01302/10

 

Plumlov, dne 11.5.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


PROGLES s.r.o., 507 05  Konecchlumí 91

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

PROGLES s.r.o., IČ 27469468, 507 05  Konecchlumí 91

(dále jen "žadatel") podal dne 12.4.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

vodovodní přípojka
Niva č.p. 47

na pozemku st. p. 36/1, parc. č. 180/60 v katastrálním území Niva. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-          vodovodní přípojka z trub PE 80 SDR 11 průměru 32x2,3 vedená od vodovodního řadu pozemkem p.č. 180/60 a st.p.36/1 v k.ú. Niva kolmo k trase vodovodního řadu , t.j. rovnoběžně se severovýchodní hranicí  stavby na st.p. 36/1v k.ú. Niva ve vzdálenosti 1 m od této hranice. Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodoměrové šachtě umístěné na pozemku st.p.36/1 v k.ú. Niva v rohu při severovýchodní obvodové zdi objektu na st.p.36/1 v k.ú. Niva a současně při severozápadní obvodové zdi dvorního křídla tohoto objektu. Délka přípojky 10,5m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. června 2010 (úterý) v 8:00 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu MěÚ v Plumlově, Rudé armády 302, Plumlov.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní  dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Niva, Niva 61, 798 61  Drahany

účastníci (doručenky)
PROGLES s.r.o., 507 05  Konecchlumí 91
Obec Niva, 798 61  Niva

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
CE WOOD, a.s., Zlínské Paseky 3662, 760 01  Zlín
LAKEWOOD s. r. o., Arnoldova 80, 295 01  Mnichovo Hradiště
Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52  Konice
Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov
Obec Alojzov, 798 04  Alojzov 43
Obec Bousín, 798 61  Bousín 47
Obec Myslejovice, 798 05  Myslejovice 145
Obec Okrouhlá, 680 01  Okrouhlá 123
Obec Otinoves, 798 61  Otinoves 177
Obec Seloutky, 798 04  Seloutky 58
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. Provoz Protivanov - provoz vodovodů, Za Školou 379, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 14.05.2010

Sejmuto: 15.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin