Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení pro stavbu "Repechy, TS pro penzion Kozlíková Bousín, Repechy", E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00460/10/2

01333/10

 

Plumlov, dne 14.5.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ , POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice,
kterou zastupuje NORMA RZ, s.r.o., IČ 26916533, Slezská 1, 796 01  Prostějov

(dále jen "stavebník") dne 17.2.2010 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

Repechy, TS pro penzion Kozlíková
Bousín, Repechy

na pozemku parc. č. 70/8, 70/17, 71/9, 77/2, 77/3, 118/3, 118/12, 118/14, 185/3, 185/4 v katastrálním území Repechy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-            rozšíření (přístavba) distribuční sítě VN nadzemními vodiči AlFe 42/7, umístěné na pozemku p.č. 77/3 a 77/2 v k.ú. Repechy. Počátek nové trasy VN  bude proveden na pozemku p.č. 77/3 v k.ú. Repechy v blízkosti hranice pozemku p.č. 67/4 v k.ú. Repechy, kde bude do stávající trasy VN vložen nový podpěrný bod č.443A - betonový sloup DB 10,5/10 opatřený konzolou Pařát II DB 225-250 a izolátory 3xVPA podpírajícími stávající vedení VN, dále odbočnou (přímou) konzolou a izolátory 3x HASDI 2545 a 1xVPA pro napojení nového vedení VN. Sloup bude osazen novým uzemněním a novými svodiči přepětí VN. Od tohoto nového sloupu bude trasa vedena přibližně severním směrem  nad výše uvedenými pozemky na dvou nových podpěrných bodech. Podpěrný bod č. 1 na pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Repechy - betonový sloup JB10,5/6 s úsekovým odpojovačem VLK 25kV a izolátory 6xHASDI 2545. Podpěrný bod č.2 osazený na pozemku p.č.77/2 v k.ú. Repechy - betonový sloup JB 10,5/6 osazený konzolou Pařát II JB 80-250 a izolátory 3x VPAv. Rozšíření sítě VN bude ukončeno jednosloupovou trafostanicí BTS osazenou transformátorem 63kVA a rozvaděčem NN RST 0110/4200. Trafostanice bude osazena na pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Repechy v blízkosti  hranice pozemku p.č. 185/4 v k.ú. Repechy.

-            rozšíření (přístavba ) distribuční sítě NN zemním kabelem NAYY 4x150 uloženým v ochranné trubce AROT 110 od nového rozvaděče NN u trafostanice TS na pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Repechy pozemky p.č. 77/2, 185/4, 71/9, 70/8, 185/3, 118/12, 185/3, 118/14, 185/3, 70/17 a 118/3 v k.ú. Repechy. Na pozemku p.č. 118/12 bude do trasy kabelu vložena nová přípojková skříň SS100/PKE2P opatřená uzemněním. Rozšíření trasy NN bude ukončeno na stávajícím podpěrném bodu č.28- betonovém sloupu, který bude osazen novými svodiči přepětí SP0,440/10 a novým uzemněním.  ukončení trasy rozšíření NN bude provedeno v nové rozpojovací skříni SV 101/PSW1W R530171. Skříň SV101 bude kabelem NAYY4 x 150 propojena se stávajícím nadzemním vedením.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. června 2010 (úterý) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu Městského úřadu v Plumlově, Rudé armády 302, Plumlov.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Bousín, Bousín 47, 798 61  Drahany

účastníci (doručenky)
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, kterou zastupuje NORMA RZ, s.r.o., Slezská 1, 796 01  Prostějov
Obec Bousín, 798 61  Bousín 47
Lada Kozlíková, Puškinova 520/37, 682 01  Vyškov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno
Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75  Brno
Lesy ČR s.p.,  Prostějov, Riegrova 24, 797 26  Prostějov
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02  Brno
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov

 
dotčené orgány
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 17.05.2010

Sejmuto: 22.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin