Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2008

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2008

NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  MĚSTA  PLUMLOV  ZA  ROK  2008

Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov, IČ IČ:  00288632       

starosta: Adolf Sušeň

telefon: 582393385

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

internetové stránky: www.mestoplumlov.cz

Rozpočtové  hospodaření

 

Plnění rozpočtu za rok 2008:

Třída                Položka                                   Rozpočet                     Skutečnost

1                      Daňové příjmy                         21,960.000,-                22,527.840,49

2                      Nedaňové příjmy                       2,122.990,-                  2,024.640,20

3                      Kapitálové příjmy                       1,470.000,-                  1,836.700,-

4                      Přijaté transfery                         9,194.166,-                12,740.710,81

Přehled přijatých transferů (všechny transfery byly řádně čerpány a vyúčtovány):

Přijaté transfery:

Ministerstvo financí                                         1,643.700,-                  výkon st. správy, školství

Ministerstvo financí                                            100.000,-                  volby

Ministerstvo financí                                         4,964.443,-                  rekonstrukce náměstí

Ministerstvo kultury                                            500.000,-                  oprava zámku

Ministerstvo průmyslu a obchodu                      892.000,-                  rekonstrukce kotelny ZŠ

Olomoucký kraj                                                      6.000,-                  JSDH

Olomoucký kraj                                                    18.235,-                  JSDH

Olomoucký kraj                                                  130.000,-                  divadelní festival

Olomoucký kraj                                                    17.338,-                  pro ZŠ – Průvodce se zám.paní Olomoucký kraj                                                     40.000,-                  pro ZŠ – protidrogová prevence

Úřad práce                                                         171.411,-                  veřejně prospěšné práce

příspěvky od obcí na žáky ZŠ                800.068,-

Konsolidace příjmů                                                                             3,457.515,81

Příjmy po konsolidaci                                      34,747.156,-                35,672.375,69

Třída                Položka                                   Rozpočet                     Skutečnost

5                      Běžné výdaje                          23,517.211,50             25,968.488,52

6                      Kapitálové výdaje                    10,162.354,50               8,667.094,50

Konsolidace výdajů                                                                               3,457.515,81

Výdaje po konsolidaci                                     33,679.566,-                31,178.067,21

                                               

8                      Financování                                                                 4,494.308,48

Stav finančních prostředků na bankovních účtech                             3,314.687,86

Stav majetku k 31. 12. 2008:

 

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek                                                          1,326.577,80

Budovy a stavby                                                                              286,996.801,18

Samostatné movité věci                                                                     1,582.597,-

Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                  1,901.300,44

Nedokončené stavby                                                                        10,475.495,-     

Pozemky                                                                                           20,067.516,85

Finanční majetek                                                                                 1,300.000,-

                                                                                                    ----------------------------

Stálá aktiva celkem                                                                         323,650.288,27

 

Rozbor hospodaření            - viz příloha

Poskytnuté příspěvky Městem Plumlov v roce 2008:

Mateřská škola Plumlov                                                                      870.000,-

Základní škola Plumlov                                                                    3,000.000,-

Základní škola Plumlov – odpisy                                                           83.843,-

Základní umělecká škola Plumlov                                                       160.000,-

Klubové zařízení Plumlov                                                                2,470.000,-

Základní škola Plumlov                                                                           1.100,-

Spolek Plumlovských nadšenců                                                             2.000,-

SOKOL Plumlov                                                                                 148.000,-

Škola Jistota Prostějov                                                                           7.000,-

Charita Prostějov                                                                                    1.000,-

SDH Plumlov                                                                                        40.000,-

SDH Soběsuky                                                                                     22.000,-

SDH Žárovice                                                                                        20.000,-

SDH Hamry                                                                                           10.000,-

Organizace zřízené městem a jejich výsledek hospodaření v roce 2008:

 

                                                Náklady                       Výnosy                        Zisk, -  ztráta

 

Základní škola Plumlov                   

-       hlavní činnost                     15,893.673,64             16,014.395,11             120.721,47

-       hospodářská činnost               542.944,79                  526.456,-               - 16.488,79

Mateřská škola Plumlov        3,340.518,39               3,359.706,67               19.188,28

Základní umělecká škola        7,588.187,56               7,615.052,98               26.865,42

Domov pro seniory Soběsuky

-       hlavní činnost                     11,509.009,31             12,516.895,17          1,007.885,86

-       hospodářská činnost               615.159,73                  674.329,-                  59.169,27

Klubové zařízení Plumlov

-       hlavní činnost                       3,206.504,89               3,171.102,07             - 35.402,82

-       hospodářská činnost               269.526,07                 276.273,70                 6.747,63

Zámek Plumlov, o.p.s.

-       hlavní činnost                         474 tis.                        637 tis.                     163 tis.

-       hospodářská  činnost              500 tis.                        387 tis.                   - 113 tis.

Obchodní společnost

ATC Žralok Plumlov s.r.o.

 

Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku hospodaření města za rok 2008 ze dne  27. 3. 2009. Závěr přezkoumání – nebyly zjištění chyby a nedostatky .

                                                                                                            Adolf Sušeň

                                                                                                   starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 13.05.2009

Sejmuto: 29.05.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin