Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení stavby "rozšíření (přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík, Prostějovičky", E.ON Distribuce,a.s. České Budějovice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01064/10/2

01340/10

 

Plumlov, dne 17.5.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice,
kterou zastupuje ENERGY PROJECT,s.r.o., Vrahovická 18, 796 01  Prostějov

(dále jen "stavebník") dne 19.4.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

rozšíření (přístavba) distribuční sítě NN, Pěnčík 
Prostějovičky

na pozemku parc. č. 214/202, 214/215, 214/449, 214/450, 214/451, 214/452, 555/2, p. p. k. 214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v katastrálním území Prostějovičky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-            Přístavba distribuční sítě NN zemním kabelem NAYY 4x150 mm2 uloženým v ochranné trubce průměru 110/94. Začátek trasy  bude ve stávající trafostanici TS Prostějovičky 3-chaty na pozemku p.č. 214/202 v k.ú. Prostějovičky. Na trafostanici bude vyměněn stávající rozvaděč NN za nový RST 0663/4335, do kterého budou nainstalovány dva pojistkové odpínače 400A. Bude vyměněn stávající svod NN mezi transformátorem a rozvaděčem za nový CYKY 3x150 +70 mm2, budou provedeny nové vývody na venkovní vedení NN. Od transformátoru bude kabel veden v zemi pozemky p.č. 555/2, 214/215,214/450, 214/451, 214/452, 214/449, p.p.k.214/213, 214/215, 214/216, 214/217, 214/219, 214/222, 214/223, 214/224, 214/225, 214/226, 214/228, 214/229, 214/230 v k.ú. Prostějovičky. Trasa bude vedena ve vzdálenosti 1,05 až 1,3 m od jižní hranice pozemku p.č. 214/247 v k.ú. Prostějovičky, ukončena bude v nové kabelové přípojkové skříni č.4 -SS100 umístěné na pozemku p.č. 214/215, p.p.k. 214/230 v k.ú. Prostějovičky. Další kabelové přípojkové skříně SS100 budou umístěny na pozemku: skříň č.1 - na p.č.214/215, p.p.k. 214/213, skříň č.2- na p.č. 214/215, p.p.k. 214/215 v k.ú. Prostějovičky, skříň č.3- na p.č. 214/449 v k.ú. Prostějovičky. Hloubka krytí  v zeleném pásu 70 cm, v komunikaci 100 cm. Délka trasy 221 m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. června 2010 (úterý) v 9:30 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu MěÚ v Plumlově, Rudé armády 302, Plumlov.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Prostějovičky, Prostějovičky 67, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, kterou zastupuje ENERGY PROJECT,s.r.o., Vrahovická 18, 796 01  Prostějov
Obec Prostějovičky, 798 03  Prostějovičky

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou dle ust. §144 odst.2 správního řádu)
Zdeněk Soldán, Prostějovičky 70, 798 03  Plumlov
Bohuslav Lánský, Prostějovičky 43, 798 03  Plumlov
Václav Soldán, Šafaříkova 2926/46, 796 01  Prostějov
Vlasta Dohnalová, Josefa Hory 29, 466 07  Jablonec nad Nisou
Petr Růžička, Prostějovičky 34, 798 03  Plumlov
Lisický Marek, Prostějovičky
Černá Helena, Šumperk Vrchlického 38
Šafaříková Anna, Prostějovičky 50
Hrubanová Marie, Prostějovičky 7
Hruban Josef, Prostějovičky 7
Římková Věnceslava, Prostějovičky 29
Nezval František, Prostějovičky 73
Nezvalová Emílie, Prostějovičky 73
Josef Bábek, Prostějovičky 57, 798 03  Plumlov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, odloučené pracoviště Prostějov, Rejskova 28, 796 01  Prostějov
Ing. Jaroslav Petržela, Loučany 672, 783 44  Náměšť na Hané
Jaroslav Macháček, Hnojice 89, 785 01  Šternberk
Adam Vejrosta, Vícov 198, 798 03  Vícov
Zdeněk Ščasný, B.Němcové 479, 739 61  Lyžbice
Jaromír Špičák, Prostějovičky 87, 798 03  Plumlov
Petra Soldánová, Prostějovičky 33, 798 03  Prostějovičky
Marie Soldánová, Prostějovičky 33, 798 03  Plumlov
Ing. Stanislav Zbořílek, Hrubčice 147, 798 21  Hrubčice
Oldřich Pěnčík, Prostějovičky 33, 798 03  Plumlov
Helena Pavlíková, Prostějovičky 10, 798 03  Plumlov
MUDr. Martin Kunc, Dvořákova 1925/10, 796 01  Prostějov
Pavlína Uhlenová, Ptení 61, 798 43  Ptení
Jindřiška Maráková, Vincencov 71, 798 04  Určice
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. 2, 797 27  Prostějov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, 662 10  Brno


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 17.05.2010

Sejmuto: 22.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin