Územní rozhodnutí o umístění stavby "sdružená tlaková kanalizace Plumlov - Záviš Hampl

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01168/10/1

01532/10

 

Plumlov, dne 7.6.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Záviš Hampl, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.4.2010 podal

Záviš Hampl, nar. 12.7.1943, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

  1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

sdružená tlaková kanalizace
Plumlov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 238/4, 243/1, 243/19, 279 v katastrálním území Plumlov.

Druh a účel umisťované stavby:

-            tlaková kanalizace z trub Pe D 50 o celkové délce 107 m s napojením na budoucí splaškovou kanalizaci na pozemku p.č. 243/19 v k.ú. Plumlov

  1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
  2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
  3. Musí být splněny podmínky souhlasu orgánu ochrany ZPF ref.ŽP Městského úřadu v Prostějově k návrhu trasy č.j. PVMU 66103/2010 40, sp.zn. OŽP 535/2010 ze dne 23.3.2010

-          Trasou budou dotčeny pouze parcely č.238/4, 340, 330/1, 243/1, 243/19 náležející do ZPF v k.ú. Plumlov.

-          Trasa vedení bude vytýčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.

-          Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou  sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.

-          Při provádění výkopových prací na zemědělských pozemcích musí být provedena skrývka ornice a    její   zpětné rozprostření. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu. Investor stavby zajistí, aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF,  vyplývající z ustanovení § 8 zákona. 

-          Pokud by realizace trvala déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního  stavu) nebo plocha vstupních šachet podzemního vedení přesáhne v jednotlivých případech 30 m2 nebo stanic podzemního vedení plochu 55 m2, je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o dodatečné udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 6 zákona.

-           V případě dotčení melioračních zařízení zajistí investor na vlastní náklady jejich následnou funkčnost.

-          Investor oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zahájení a ukončení všech zemních prací na zemědělských pozemcích.

  1. Musí být dodrženy podmínky stanoviska JMP,a.s.Brno dané ve vyjádření zn. 860/10/115 ze dne 25.2.2010

-          Podmínky pro provedení stavby budou zahrnuty do rozhodnutí speciálního stavebního úřadu, kterým v tomto případě je Odbor životního prostředí Městského úřadu v Prostějově

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Záviš Hampl, nar. 12.7.1943, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc

Odůvodnění:

Dne 28.4.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 1.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby(§27 odst.2 správního řádu):

Petr Pospíšil, Hana Pospíšilová, JUDr. Arnošt Přikryl, Věra Přikrylová, JUDr. Jana Přikrylová, Jiří Dostál, Anna Dostálová, Ludmila Benešová, Miroslav Řezníček, Zdeňka Trnečková, Město Plumlov, VAK Svazku obcí Plumlov-Vícov, MIS PRO s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 28.4.2010.

Přílohy : (stavební úřad předá po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí žadateli a případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem)

  • · ověřená grafická příloha v měřítku katastrální mapy

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

 účastníci (doručenky)
Záviš Hampl, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
Petr Pospíšil, Vojáčkovo nám. 4174/11, 796 01  Prostějov
Hana Pospíšilová, Vojáčkovo nám. 4174/11, 796 01  Prostějov
JUDr. Arnošt Přikryl, Sídliště Svobody 3570/71, 796 01  Prostějov
Věra Přikrylová, Sídliště Svobody 3570/71, 796 01  Prostějov
JUDr. Jana Přikrylová, Tábor 57, 612 00  Brno
Jiří Dostál, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov
Anna Dostálová, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov
Ludmila Benešová, Albrechtická 1785/115, 794 01  Krnov
Miroslav Řezníček, tř. Svornosti 503/49, 779 00  Olomouc
Zdeňka Trnečková, Tetín 1491/4, 796 01  Prostějov
VAK Svazku obcí Plumlov-Vícov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
MIS PRO s.r.o., Náměstí 27, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne : 7.6.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 07.06.2010

Sejmuto: 23.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin