Rozhodnutí o umístění stavby "vrtaná studna" Protivanov, manž.Křemenských

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00873/10/2

01554/10

 

Plumlov, dne 8.6.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Daniel Křemenský, Boskovická 336, 798 48  Protivanov
Markéta Křemenská, Boskovická 336, 798 48  Protivanov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.3.2010 podali

Daniel Křemenský, nar. 8.3.1983, Boskovická 336, 798 48  Protivanov,
Markéta Křemenská, nar. 30.4.1980, Boskovická 336, 798 48  Protivanov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

vrtaná studna
Protivanov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 885/22 v katastrálním území Protivanov.

Popis stavby a jejího umístění:

-            vrtaná studna průměru 125 mm  na pozemku p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov, osa studny umístěná5,9 m od jihozápadní hranice tohoto pozemku a současně ve vzdálenosti 13,5 m od severozápadní hranice tohoto pozemku. Hloubka studny 29 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            Pozemek p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

Podmínky pro umístění stavby:

 

  1. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov, podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Röhrich, ČKAIT 1200281.
  2. Způsob zastavění:
  • · vrtaná studna průměru 125 mm umístěná na pozemku p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov. Hloubka studny 29 m. Odstupy od hranic pozemků a staveb:

-          osa studny 5,9 m od jihozápadní hranice pozemku p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov

-          osa studny   13,5 m od severozápadní hranice pozemku p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov

  1. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
  2. Vystrojení studny bude napojeno na vnitřní rozvod rodinného domu ve výstavbě na pozemku p.č. 885/22 v k.ú. Protivanov.
  3. Stavba nebude užívána jako zdroj individuálního zásobování pitnou vodou.
  4. Stavba bude přístupná z přilehlé veřejné  místní komunikace přes pozemek žadatele.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Daniel Křemenský, nar. 8.3.1983, Boskovická 336, 798 48  Protivanov
Markéta Křemenská, nar. 30.4.1980, Boskovická 336, 798 48  Protivanov

Odůvodnění:

Dne 29.3.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Podklady rozhodnutí byly doplněny dne 23.4.2010.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad MěÚ Plumlov posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická práva k pozemkům a stavbám byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 27.5.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, stanovisko vydané dne 22.4.2010 pod č.j. 83396/10.

Žadatel doložil rozhodnutí povolení nakládání s podzemními vodami, které vydal Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, vodoprávní úřad dne 22.2.2010 pod č.j.PVMU 40514/2010 40, sp.zn.OŽP/173/2010/. Rozhodnutí nabylo právní moci dne  16.3.2010.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Jana Trundová, Alois Trunda, Jiří Beníšek, Ing. Žaneta Beníšková, Městys Protivanov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.3.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse

Úřad městyse Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
Daniel Křemenský, Boskovická 336, 798 48  Protivanov
Markéta Křemenská, Boskovická 336, 798 48  Protivanov
Městys Protivanov, Náměstí 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Jana Trundová, Nová 384, 798 48  Protivanov
Alois Trunda, Nová 384, 798 48  Protivanov
Jiří Beníšek, Buková 85, 798 48  Protivanov
Ing. Žaneta Beníšková, Pod Sokolovnou 309, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

 


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Úřadu  městyse Protivanov  po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :         8.6.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 09.06.2010

Sejmuto: 25.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin