Rozhodnutí o dělení pozemků Ohrozim, Ing. František Bašný, Ohrozim

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00696/10/2

01559/10

 

Plumlov, dne 8.6.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Ing. František Bašný, Ohrozim 29, 798 03  Plumlov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků, kterou dne 10.3.2010 podal

Ing. František Bašný, nar. 22.8.1946, Ohrozim 29, 798 03  Plumlov,
kterého zastupuje Mgr. Milan Popelka, advokát, IČ 66247713, nám. T.G.Masaryka 11, 796 01  Prostějov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   d ě l e n í   p o z e m k ů

dělení pozemku
Ohrozim

parc. č. 80 v katastrálním území Ohrozim (dále jen "dělení pozemku").

Určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke každému pozemku:

-            dělení pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim, navržená dělící čára je vedena pozemkem p.č. 80 v k.ú. Ohrozim od východní hranice tohoto pozemku po severozápadní hranici tohoto pozemku kolmo k východní hranici pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim (hranice pozemků p.č.80 a st.p.6 v k.ú. Ohrozim), a to ve vzdálenosti 20 m od rohu severní a východní hranice pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim. Přístup k odděleným částem p.č. 80 v k.ú. Ohrozim z přilehlé místní komunikace  na pozemku p.č. 1536/1 v k.ú. Ohrozim přes veřejné prostranství tohoto pozemku, oddělená jižní část pozemku dále stávajícím způsobem přes st.p.4 v k.ú. Ohrozim.

Pro dělení pozemku se stanoví podmínky:

  1. Dělení bude provedeno na pozemku p.č.80 v k.ú. Ohrozim.
  2. Dělící čára bude vedena pozemkem p.č. 80 v k.ú. Ohrozim od východní hranice po severozápadní hranici  tohoto pozemku kolmo k východní hranici tohoto pozemku ve vzdálenosti 20 m od rohu severní a východní hranice pozemku p.č. 80 v k.ú. Ohrozim.
  3. Oddělená severní  část pozemku p.č.80 v k.ú. Ohrozim bude přístupná z veřejné místní komunikace na pozemku p.č.1536/1 v k.ú. Ohrozim přes veřejné prostranství pozemku p.č.1536/1 v k.ú. Ohrozim.
  4. Oddělená jižní část pozemku p.č.80 v k.ú. Ohrozim bude přístupná  z veřejné místní komunikace stávajícím způsobem přes pozemek st.p. 4 v k.ú. Ohrozim a dále z veřejné místní komunikace  na pozemku p.č.1536/1 v k.ú. Ohrozim přes veřejné prostranství pozemku p.č.1536/1 v k.ú. Ohrozim.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. , správní řád, v platném znění):

Ing. František Bašný,  Ohrozim 29, 798 03  Plumlov

Odůvodnění:

Dne 10.3.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemků.

Stavební úřad MěÚ Plumlov posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická práva k pozemkům a stavbám byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově oznámil zahájení územního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením vydaným dne 25.3.2010 pod č.j. 00855/10 spolu s pozváním k  ústnímu jednání. K projednání návrhu bylo nařízeno veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 29.4.2010.

Dne 15.4. 2010 obdržel stavební úřad MěÚ Plumlov žádost právního zástupce žadatele o odročení veřejného ústního  jednání z důvodu kolizního jednání zástupce žadatele u Krajského soudu v Brně s tím, že není možné zajistit zastoupení zástupce, protože žadatel trvá na osobní přítomnosti zástupce žadatele u veřejného ústního jednání. Spolu se žádostí o odročení byla doručena plná moc k zastupování, která  nebyla udělena v souladu s ust. §33 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, v platném znění. Plná moc k zastupování udělená v souladu s  §33 odst. 2 písm.b) správního řádu byla doručena dne 21.4.2010.

Stavební úřad poté oznámil zahájení územního řízení, zrušení konání ústního jednání nařízeného na 29.4.2010 a pozvání k ústnímu jednání v jiném termínu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením vydaným dne 22.4.2010 pod č.j. 01124/10 spolu s pozváním k  ústnímu jednání. K projednání návrhu bylo nařízeno veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě v novém termínu na den 1.6.2010. Nový termín veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl stanoven po předchozí telefonické dohodě se zástupcem žadatele. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol, jehož kopii obdrželi účastníci řízení po ukončení ústního  jednání.

Dělení pozemků je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací -  s územním plánem sídelního útvaru Ohrozim, schváleného obecním zastupitelstvem obce usnesením č.7/96 ze dne 27.11.1996 a v souladu se změnou územního plánu schválenou obecním zastupitelstvem obce usnesením č. 4/98 ze dne 13.5.1998. Pozemek p.č. 80 v k.ú. Ohrozim je zařazen ve stávajících plochách s funkčním využitím pro bydlení, které rozdělením pozemku nebude dotčeno.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby(§ 27 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. , správní řád, v platném znění):

Obec Ohrozim

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. b) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 10.3.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Ing. František Bašný, Ohrozim 29, 798 03  Plumlov, kterého zastupuje Mgr. Milan Popelka, advokát, nám. T.G.Masaryka 11, 796 01  Prostějov
Obec Ohrozim, Ohrozim 31, 798 03  Plumlov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Ohrozim po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :         8.6.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 09.06.2010

Sejmuto: 25.06.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin