Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - budova pro kogenerační jednotku,Mlékárna Otinoves

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00930/10/1

01679/10

 

Plumlov, dne 21.6.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves 201, 798 61  Drahany

 

 

ROZHODNUTÍ

o umístění stavby a stavební povolení

 

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 6.4.2010 podala

Mlékárna Otinoves s.r.o., IČ 48910317, Otinoves 201, 798 61  Drahany,
kterou zastupuje Ing.arch. Ivo Lorenčík, nar. 17.8.1977, Česká 824/31, 796 01  Prostějov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

 1. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

budova pro kogenerační jednotku, Otinoves

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 145/3 v katastrálním území Otinoves.

Stavba obsahuje:

-            novou budovu půdorysného rozměru 9,560 m x 9,400 m, přízemní,zastřešená nízkou vazníkovou střechou,světlá výška objektu 3m, výška celková po hřeben střechy 5,150 m

-            umístění stavby bude ve vzdálenosti 9,050 m od východní hranice pozemku

-            kolem objektu  bude provedena zpevněná plocha  o ploše cca 177 m2

 1. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
 2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 3. Musí být dodrženy podmínky souhlasu odboru životního prostředí Městského úřadu v Prostějově zn. OŽP/731/2010č.j. PVMU 87130/2010 40  ze dne 3.5.2010

-          Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona 245/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků

-          Napojení inženýrských sítí musí být projednáno s jejich správci

-          Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

 1. Musí být dodrženo stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územního pracoviště Prostějov č.j.M2PV537/2010,sp.zn. 2.5-S/10 ze dne 14.4.2010.
 2. Musí být dodrženy požadavky uvedené ve stanovisku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov č.j.HSOL-1598-2/2010 ze dne 25.3.2010

-          Během realizace stavby plně respektovat platné požárně bezpečnostní řešení a stavbu konzultovat s jejím zpracovatelem

-          Před započetím s užíváním stavby, pro účel k němuž byla povolena, budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků (konstrukcí) a požárně bezpečnostních zařízení (železobetonový strop kolektoru, sádrokartonový stropní podhled, nouzové osvětlení) – tj. prohlášení o shodě vč.certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením. Uzávěry vstupních otvorů kolektoru (vstupní mříž,poklopy) a elektroinstalace objektu musí splňovat požadavky ČSN 73 0848. Vypínací prvek CENTRAL STOP bude umístěn vedle vstupních dveří do elektrické rozvodny (dle ČSN 73 0848 a požárně bezpečnostního řešení – bod J).

 1. Musí být dodrženy podmínky stanoviska JMP,a.s.Brno dané ve vyjádření zn. 1502/10/115 ze dne 14.4.2010

-          Před zahájením prací požadujeme demontáž stávajícího fakturačního plynoměru pracovníky JMP,a.s.,který bude stavbou dotčen.Kontaktním pracovníkem je p. Marek Ovečka na tel.č.:602 779 843.

-          Požadujeme dodržet podmínky uvedené ve smlouvě o připojení k distribuční soustavě pod č. 2240001931 vydanou JMP Net, s.r.o. v Brně včetně podmínek uvedených v jednotlivých přílohách této smlouvy

-          Po rekonstrukci jako fakturační měřidlo pro areál firmy bude namontován rotační plynoměr G-100, DN 80, PN 16.

-          Odběrné plynové zařízení (dále OPZ) lze připojit po naplnění požadavků bezpečnosti a spolehlivosti, předložení kladné výchozí revizní zprávy na toto zařízení, uzavření smlouvy o prodeji a dodávce zemního plynu.

-          Zhotovení OPZ může provést pouze subjekt k této činnosti oprávněný

-          OPZ bude zhotoveno a provozováno m.j. v souladu ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 704 01, TPG 800 03 a TPG 934 01.

-          OPZ je možno uvést do provozu a užívat ho po provedení konečného řízení  stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu  s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č. 183/2006 Sb., § 119)

-          Při žádosti o uzavření smlouvy na dodávku plynu uveďte prosím naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska

-          Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel

-          Odsouhlasení předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel

-          Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby

-          Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

-          JMP,a.s. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek našeho vyjádření v průběhu stavby nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu příslušného stavebního úřadu s provedením stavby nebo veřejnoprávní smlouvě nebo v certifikátu autorizovaného inspektora (zákon č.183/2006 Sb. § 119), ke kterému žádáme být přizváni.

III.    Stanoví podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.arch. Ivo Lorenčík, ČKA 03255; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 4. a) Dokončení stavby k provedení závěrečné kontrolní prohlídky
 5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 6. Stavba bude prováděna zhotovitelem, název zhotovitele, jeho adresu a oprávnění k provádění této činnosti oznámí stavebník stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením stavby.

 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):  Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves 201, 798 61  Drahany

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§27 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):

Milan Piňos, 679 21  Bořitov 49, Petr Piňos, 798 61  Otinoves 92, Ing. Blanka Čuboňová, V.Špály 6, 796 01  Prostějov, Martin Zouhar, Valtická 4111/6, 628 00  Brno, AGRO Rozstání, družstvo, 798 62  Rozstání 200, Ing. Renata Cziroková, Pod Kalvárií 328, 763 61  Napajedla, Obec Otinoves, 798 61  Otinoves 177

Odůvodnění:

Dne 6.4.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 18.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

-          HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov

-          KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov

-          Odbor životního prostředí MěÚ Prostějov

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):

Milan Piňos, Petr Piňos, Ing. Blanka Čuboňová, Martin Zouhar, AGRO Rozstání, družstvo, Ing. Renata Cziroková, Obec Otinoves

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-          Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 21.6.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu Otinoves

účastníci (doručenky)
Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves 201, 798 61  Drahany
- zastupuje Ing.arch. Ivo Lorenčík, Česká 824/31, 796 01  Prostějov
Milan Piňos, 679 21  Bořitov 49
Petr Piňos, 798 61  Otinoves 92
Ing. Blanka Čuboňová, V.Špály 6, 796 01  Prostějov
Martin Zouhar, Valtická 4111/6, 628 00  Brno
AGRO Rozstání, družstvo, 798 62  Rozstání 200
Ing. Renata Cziroková, Pod Kalvárií 328, 763 61  Napajedla
Obec Otinoves, 798 61  Otinoves 177
dotčené orgány (doručenky)
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6, 796 01  Prostějov
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39, 797 42  Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova 49, 796 01  Prostějov
Obecní úřad Otinoves, Otinoves, 798 61  Drahany
Městský úřad Prostějov stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
ostatní (na vědomí)
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02  Brno

Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Obecního úřadu Otinoves  po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne : 21.6.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 21.06.2010

Sejmuto: 07.07.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin