Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - větrná elektrárna - Rozstání - ELDACO, a.s., Brno

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01939/10/1

02042/10

 

Plumlov, dne 3.8.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     


ELDACO,a. s., Olomoucká 3419/7, 618 00  Brno

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ELDACO,a. s., IČ 63476860, Olomoucká 3419/7, 618 00  Brno

(dále jen "stavebník") dne 21.7.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

větrná elektrárna V112/3.0 MW
Rozstání

na pozemcích st. p. 453, parc. č. 1991, 1992, 2011, 2014, p. p. k. 457/1, 457/3, 489, 511, 519, 1990, 1987/1, 510, 509, 507, 487, 1989, 488, 1993, 455/7, 455/1, 2012, 455/5, 455/3 v katastrálním území Rozstání pod Kojálem. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje :

-            větrnou elektrárnu V112/3.0 MW

-            výška věže 94 m

-            celková výška VE 150 m

-            kabelovou přípojku VN umístěnou podél zpevněné komunikace, napojenou na stávající venkovní vedení VN

-            zpevněnou účelovou příjezdovou komunikaci napojenou na silnici III/3782 Rozstání-Kulířov

-            unimobuňku pro strážného

-            objekt kanceláře, sociálního zařízení a šaten

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. září 2010 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu Městského úřadu v Plumlově.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Rozstání

účastníci (doručenky)
ELDACO,a. s., Olomoucká č.p. 3419/7, 618 00  Brno
Obec Rozstání, Rozstání č.p. 77, 798 62  Rozstání
Josef Voráč, Kamnářská č.p. 1936/6, 678 01  Blansko 1
Miroslav Jančík, Rozstání č.p. 21, 798 62  Rozstání
Věra Matušková, Rozstání č.p. 32, 798 62  Rozstání
Jiří Szymsza, Rozstání č.p. 313, 798 62  Rozstání
Libor Švéda, Marianín č.p. 12, Lipovec, 679 06  Jedovnice
Aleš Nečas, Mgr., Dvorská č.p. 1808/38, 678 01  Blansko 1
Králová Silvie, Rozstání 23, Rozstání 23
Anna Toflová, Elplova č.p. 2075/22, Líšeň, 628 00  Brno 28
Jana Kaniová, Laštůvkova č.p. 714/12, Brno-Bystrc, Bystrc, 635 00  Brno 35
Ladislav Kratochvíl, Rozstání č.p. 107, 798 62  Rozstání
Správa silnic Olomouckého kraje,příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56  Prostějov
Ivan Kania, Jírovcova č.p. 547/17, Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, 623 00  Brno 23
Jiřina Zukalová, Na Dolinách č.p. 31/3, Podolí, 147 00  Praha 47
Vladimír Ordelt, Na Vinobraní č.p. 3010/59, Záběhlice, 106 00  Praha 106
Pěvuška Malá, Narcisová č.p. 2849/6, Záběhlice, 106 00  Praha 106
Ing. Daniela Boučková, Nušlova č.p. 2282/29, Stodůlky, 155 00  Praha 515
MUDr. Jana Syslová, 28. pluku č.p. 211/35, Vršovice, 100 00  Praha 10
Jiřina Stupková, Mikšíčkova č.p. 1480/23, Brno-Židenice, Židenice, 615 00  Brno 15


Miroslav Jančík, Rozstání č.p. 21, 798 62  Rozstání
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3
Miroslav Jančík, Rozstání č.p. 21, 798 62  Rozstání
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3

E.ON Česká republika,a.s., Regionální správa sítě VVN Brno, Lidická č.p. 36, 659 44  Brno
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská č.p. 499/1, 657 02  Brno

Františka Pitáková, Rozstání 245, 798 62 Rozstání
 
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova č.p. 49, 796 01  Prostějov
Úřad pro civilní letectví ČR, oddělení letišť a leteckých staveb, referát letišť, letiště Ruzyně, 160 08  Praha 6
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, Brno, 662 10  Brno
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova č.p. 6, 796 01  Prostějov 1
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc
Městský úřad Prostějov, odbor dopravy, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

 


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.08.2010

Sejmuto: 03.09.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin