Zahájení územního řízení - vrtaná studna - Kučerová - Plumlov, Hamry

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./02062/10/1

02069/10

 

Plumlov, dne 5.8.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     


Svatava Kučerová, Medlov 70, 783 91  Uničov 1

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Svatava Kučerová, nar. 6.6.1960, Medlov 70, 783 91  Uničov 1

(dále jen "žadatel") podala dne 4.8.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

vrtaná studna Hamry
Plumlov, Hamry

na pozemku st. p. 70 v katastrálním území Hamry. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

-          vrtaná studna o průměru 110 mm, hloubky 16 m

-          umístění ve vzdálenosti 5 m od severní obvodové zdi rodinného domu č.p. 36 a zároveň ve středu plochy pozemku

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. září 2010 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu Městského úřadu v Plumlově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

 

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Svatava Kučerová, Medlov č.p. 70, 783 91  Uničov 1
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

účastníci (veřejnou vyhláškou)
Josef Studýnka, kpt.Jaroše č.p. 31, 796 01  Prostějov 1
Květoslava Studýnková, kpt.Jaroše č.p. 31, 796 01  Prostějov 1
Miluška Varyšová, Hamry č.p. 35, 798 03  Plumlov
Jiřinka Zatloukalová, Manhardova č.p. 11, 796 01  Prostějov 1
Svatava Kučerová, Medlov č.p. 70, 783 91  Uničov 1

 
dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, 797 42 Prostějov, pošt.schr. 39


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 05.08.2010

Sejmuto: 07.09.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin