Územní rozhodnutí - vrtaná studna - Procházkovi, Protivanov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01535/10/2

02106/10

 

Plumlov, dne 11.8.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Václav Procházka, Ludíkov 75, 680 01  Ludíkov
Ivana Procházková, Protivanov 276, 798 48  Protivanov

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.6.2010 podali

Václav Procházka, nar. 9.11.1982, Ludíkov 75, 680 01  Ludíkov,
Ivana Procházková, nar. 29.1.1985, Protivanov 276, 798 48  Protivanov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

studna
Protivanov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 885/25 v katastrálním území Protivanov.

Popis stavby a jejího umístění

-            vrtaná studna průměru 159/140 mm s výpažnicí PVC 125 na užitkovou vodu umístěná na pozemku p.č. 885/25 v k.ú. Protivanov, osa studny ve vzdálenosti2,5 m od jižní hranice a současně 14,1 m od západní hranice tohoto pozemku. Hloubka studny 29 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

-            Pozemek p.č. 885/25 v k.ú. Protivanov v místě přímo dotčeném umístěním stavby

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

  1. Stavba bude umístěna na pozemku p.č. 885/25 v k.ú. Protivanov, podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Rozehnal, ČKAIT 1200079.
  2. Způsob zastavění:
  • vrtaná studna průměru 159/140 mm s výpažnicí PVC 125 na užitkovou vodu umístěná na pozemku p.č. 885/25 v k.ú. Protivanov.  Hloubka studny 29 m. Odstupy od hranic pozemků a staveb:

-          osa studny 2,5 m od jižní hranice pozemku p.č. 885/25 v k.ú. Protivanov

-          osa studny   14,1 m od západní hranice pozemku p.č. 885/25 v k.ú. Protivanov

  1. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
  2. Vystrojení studny bude napojeno na vnitřní rozvod rodinného domu ve výstavbě na pozemku p.č. 885/25 v k.ú. Protivanov.
  3. Stavba bude přístupná z přilehlé veřejné  místní komunikace přes pozemek žadatele.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Václav Procházka, nar. 9.11.1982, Ludíkov 75, 680 01  Ludíkov
Ivana Procházková, nar. 29.1.1985, Protivanov 276, 798 48  Protivanov

 

Odůvodnění:

Dne 7.6.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.8.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vlastnická práva k pozemkům a stavbám byla ověřena dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací  - s územním plánem sídelního útvaru obce Protivanov, schváleným obecním zastupitelstvem dne 13.7.1995 včetně jeho změn a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavba se nachází v ploše s funkčním využitím pro rodinné bydlení. Žadatel doložil rozhodnutí povolení nakládání s podzemními vodami, které vydal Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, vodoprávní úřad dne 23.4.2010 pod č.j. PVMU 84207/2010 40, sp.zn.OŽP/563/2010/.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí  uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Jan Strejc, Petra Strejcová, Anna Ovadová, Petr Sedlák, Městys Protivanov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru,oprávněná úřední osoba

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 7.6.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse

Úřad městyse Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
Václav Procházka, Ludíkov č.p. 75, 680 01  Boskovice
Ivana Procházková, Protivanov č.p. 276, 798 48  Protivanov
Městys Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Jan Strejc, Protivanov č.p. 309, 798 48  Protivanov
Petra Strejcová, Protivanov č.p. 309, 798 48  Protivanov
Anna Ovadová, Niva č.p. 25, 798 61  Drahany
Petr Sedlák, Drahany č.p. 3, 798 61  Drahany

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Úřadu městyse Protivanov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Vypraveno dne :           11.8.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 11.08.2010

Sejmuto: 27.08.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin