Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - rozšíření veřejného osvětlení - Obec Vícov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./02047/10/2

02191/10

 

Plumlov, dne 23.8.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Obec Vícov, Vícov 46, 798 03  Vícov

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Vícov, IČ 00288896, Vícov 46, 798 03  Vícov

(dále jen "stavebník") dne 2.8.2010 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

rozšíření (přístavba) veřejného osvětlení
Vícov

na pozemku parc. č. 179/1, 704/1, 179/22 v katastrálním území Vícov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje :

-            rozšíření (přístavbu) sítě veřejného osvětlení zemním kabelem CYKY-J 4x10 vedený v zemi v kabelové chráničce spolu s uzemňovacím drátem FeZn 10 mm. Trasa bude vedena od stávajícího sloupu veřejného osvětlení umístěného na pozemku p.č. 179/1 v k.ú. Vícov v blízkosti pozemku st.p. 321 v k.ú. Vícov  pozemkem p.č. 179/1 a 179/22 v k.ú. Vícov jihovýchodním směrem ve vzdálenosti 0,6 m podél jihozápadní hranice pozemku p.č. 179/20 v k.ú. Vícov a dále na pozemek p.č. 704/1 v k.ú. Vícov. Zde bude proveden  lom trasy jižním směrem a trasa bude vedena ve vzdálenosti 1,6 m podél západní hranice pozemku p.č. 178/3 a 178/1 v k.ú. Vícov. Rozšíření  sítě veřejného osvětlení bude ukončeno na novém sloupu VO typu S5 výšky 5 m  umístěném na pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Vícov ve vzdálenosti 0,5 m od západní hranice pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov a současně jižně 1 m od jižní obvodové stěny pilířku HUP umístěného při západní hranici pozemku p.č. 178/1 v k.ú. Vícov. Na sloupu bude umístěno svítidlo ELLUVIA 70S se sodíkovou výbojkou 70 W. Délka trasy 65 m, hloubka výkopu max.1,1 m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. října 2010 (pátek) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných na Obecním úřadě Vícov, Vícov č.p.46.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 – 11:30, 12 -17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Vícov, Vícov č.p. 46, Vícov, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Obec Vícov, Vícov č.p. 46, Vícov, 798 03  Plumlov
VAK svazku obcí Plumlov Vícov, Rudé armády č.p. 302, 798 03  Plumlov
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. č.p. 1588/2, 796 01  Prostějov 1
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02  Brno 2
Alena Šinkovská, Hluchov č.p. 112, 798 41  Kostelec na Hané
Luděk Šinkovský, Tichá č.p. 410/8, Držovice, 796 07  Prostějov 7
MUDr. Jarmila Ringlová, Vícov č.p. 184, 798 03  Plumlov
Ing. Luboslav Ringl, Vícov č.p. 184, 798 03  Plumlov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, Brno, 662 10  Brno


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 25.08.2010

Sejmuto: 01.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin