Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání - plynovodní a vodovodní přípojka - Kotyzová, Repechy

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./02146/10/2

02212/10

 

Plumlov, dne 25.8.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Zdeňka Kotyzová, Pěnčín 159, 798 57  Pěnčín

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Zdeňka Kotyzová, nar. 29.8.1974, Pěnčín 159, 798 57  Pěnčín

(dále jen "žadatel") podala dne 16.8.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

plynovodní a vodovodní přípojka k chatě
Bousín, Repechy č.p. 206

na pozemku parc. č. 113/1, 115/3, 185/1 v katastrálním území Repechy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby a jejího umístění :

  • · STL přípojka plynu z trub lPE 32 vedená od plynovodního řadu pozemky p.č. 113/1, 185/1 v k. ú. Repechy kolmo k trase plynovodního řadu ve vzdálenosti 2 m od prodloužení severní hranice pozemku st.p. 69 v k.ú. Repechy. Přípojka bude ukončena v plynoměrové skříni osazené na pozemku p.č. 115/3 v k.ú. Repechy umístěné na západní hranici tohoto pozemku. Délka přípojky 5 m.
  • · vodovodní přípojka z trub rPE 32 vedená od trasy vodovodního řadu ve výstavbě pozemkem p.č. 113/1, 185/1 a 115/3 kolmo k západní hranici pozemku st.p. 69 v k.ú. Repechy v úrovni tohoto pozemku. Přípojka bude ukončená ve vodoměrné šachtě umístěné na pozemku p.č. 115/3 v k.ú. Repechy v blízkosti západní hranice tohoto pozemku. Délka přípojky do 3 m.

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. října 2010 (pátek) v 9:15 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu v Plumlově, Rudé armády 302.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Bousín, Bousín č.p. 47, 798 61  Drahany

účastníci (doručenky)
Zdeňka Kotyzová, Pěnčín č.p. 159, 798 57  Laškov
Obec Bousín, Bousín č.p. 47, 798 61  Drahany
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02  Brno 2
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Provoz Protivanov - provoz vodovodů, Za Školou č.p. 379, 798 48  Protivanov
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. č.p. 1588/2, 796 01  Prostějov 1
Břetislav Usnul, U Jandovky č.p. 128/5, Nouzka, 682 01  Vyškov 1

 
dotčené orgány
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Stanice poštovního spojení AČR-SPS 134, Brno, 662 10  Brno
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 25.08.2010

Sejmuto: 01.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin