Zahájení územního řízení - přístavba a stavební úpravy sokolovny Protivanov, TJ SOKOL Protivanov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./00691/10/2

02220/10

 

Plumlov, dne 26.8.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Tělovýchovná jednota Sokol Protivanov, Sokolská 198,798 48  Protivanov

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Tělovýchovná jednota Sokol Protivanov,  IČ 16367880, Sokolská 198, 798 48  Protivanov

(dále jen "žadatel") podala dne 10.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

přístavba a stavební úpravy  sokolovny v Protivanově
Protivanov, Sokolská č.p. 198

na pozemku st. p. 41/1, 41/3, parc. č. 39, 41/3, 1152/1, 1656 v katastrálním území Protivanov. Uvedeným

dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Popis stavby a jejího umístění :

I.etapa stavby obsahuje:

 • · přízemní podsklepenou přístavbu  k jižnímu průčelí stávající budovy sokolovny členitého půdorysu na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov .  Rozměry - západní část 4 m x 7,43 m, střední část 3,815 m x 13,6 m, východní část 4 m x 7,43 m. Výška 6,15 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.679,47 m.n.m..
 • · přístavbu venkovního vstupního schodiště a rampy ke vstupu přístavby k jižnímu průčelí stávající sokolovny  na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3,38 m od prodloužení stávající východní obvodové zdi sokolovny . Rozměry schodiště 4,15 m x 3,2 m, rozměry rampy 7,65 m x 1,2 m.
 • · dvoupodlažní přístavbu s venkovní terasou  k severní obvodové zdi stávající budovy sokolovny v Protivanově   na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov, přístavba umístěná ve vzdálenosti 5 m od rohu stávající západní a severní obvodové zdi sokolovny. Rozměry 8 m x  22,485 m, výška 5,55 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j. 678,87 m.n.m..
 • · přeložku optického telekomunikačního kabelu  vedenou pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov mimo přístavbu  při jižní obvodové zdi sokolovny od západní hranice pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov k východní hranici tohoto pozemku v blízkosti jižní hranice tohoto pozemku. Délka přeložky 28,2 m.
 • · přeložku metalického telekomunikačního kabelu  napojenou na stávající vedení  na pozemku p.č. 39 v k.ú. Protivanov v blízkosti západní hranice tohoto pozemku v úrovni pozemku 844/12 v k.ú. Protivanov a odtud vedenou pozemkem p.č. 39 podél jeho západní,  severní a východní hranice a dále pozemkem p.č. 1656 v k.ú. Protivanov, kde bude při jehozápadní hranici přeložka napojena na stávající trasu. Délka přeložky 85,5 m.
 • · přeložku jednotného splaškového řadu z trub PVC KG DN400 SN8  vedenou od stávající šachty Š6AM na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č. 844/12 v k.ú. Protivanov  tímto pozemkem podél východní hranice tohoto pozemku  a dále pozemkem p.č. 39 podél jeho severní a východní hranice a dále  pozemkem st.p.41/1 a p.č. 1656  v k.ú. Protivanov, přeložka bude napojena na stávající trasu v nové šachtě (ŠN4) umístěné na pozemku st.p.41/4 v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. V místech změny směru přeložky budou osazeny šachty. Délka přeložky 95,2 m.
 • · jednotnou kanalizační přípojku z trub PVC KG 150 SN8 v místě přeloženého jednotného kanalizačního řadu DN400 vedeného od nové šachty (ŠN5) osazené na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov a napojeného do nové šachty ŠN4 umístěné na pozemku st.p.41/4 v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. Délka 20 m.
 • · přeložku vodovodního řadu  z trub HDPE 100 SDR 11, průměr 110 . Přeložka bude napojena na stávající vodovodní řad PVC 110 (ozn.1.1) na pozemku na pozemku p.č. 1152/1 v úrovni pozemku st.p.236 v k.ú. Protivanov a odtud bude vedena pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov podél jeho severní a východní hranice a dále pozemkem p.č. st.p.41/1 a 1656 v k.ú. Protivanov. Napojena bude na pozemku st.p.41/1 v k.ú. Protivanov na stávající vodovodní řad (ozn. 4) v blízkosti východní hranice pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov. Délka přeložky 64 m.
 • · STL přípojku plynu z trub PE 100 32 x 3 SDR 11 vedenou napojení na plynovodní řad na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni přibližně severní hranice pozemku st.p.238 v k.ú. Protivanov vedenou pozemky p.č. 1152/1 a 39 kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov a ukončenou v plynoměrové skříni osazené ve fasádě přístavby sokolovny. Délka přípojky 11,5 m.
 • · vodovodní přípojku z trub HDPE 100 SDR 11 90 x 8,2  vedenou od napojení na stávající vodovodní řad na pozemku p.č. 1152/1 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č. 844/12 v k.ú. Protivanov a odtud pozemkem p.č. 1152/1 a 39 v k.ú. Protivanov  kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov do přístavby sokolovny. Délka přípojky 8 m.
 • · přeložku přípojky NN zemním kabelem AYKY 4B 3x185+95 mm2 vedenou od stávajícího kabelu přípojky NN pozemkem p.č. 39 v k.ú. Protivanov v úrovni pozemku p.č.  st.p. 237 v k.)ú. Protivanov  kolmo k prodloužení západní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov do přístavby sokolovny, kde bude ukončena v nové skříni SR3 . Délka přípojky 4 m.
 • · tři vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov, průměr vrtu 120 mm, hloubka 150 m. Osy vrtů umístěny na pozemku p.č. 1656 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 3 m od východní obvodové zdi stavby sokolovny na pozemku st.p.41/3 v k.ú. Protivanov a současně první vrt v prodloužení severní hranice pozemku st.p.41/3 v k.ú. Protivanov, druhý vrt ve vzdálenosti 6 m a třetí vrt ve vzdálenosti 12 m od prodloužení této hranice.
 • · zpevněné plochy parkovacích stání na pozemku p.č. 41/5, 41/3, 41/1, 1656, st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov, celkem 18 stání každé rozměru 2,3 m x 5 m a 3x parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace každé  rozměru 3,5 m x 5 m. Celková plocha 225 m2.
 1. etapa stavby obsahuje.
 • · dvoupodlažní přístavbu k severní obvodové zdi přístavby z I. etapy stavby umístěnou na pozemku p.č.39 v k.ú. Protivanov ve vzdálenosti 8 m od severní obvodové zdi  stávající budovy sokolovny ( t.j. 8 m od severní hranice pozemku st.p. 41/3 v k.ú. Protivanov) a současně ve vzdálenosti 1,785 m od prodloužení západní obvodové zdi stávající sokolovny. Přístavba je tvaru obdelníka s předsazeným schodištěm při východní obvodové zdi. Rozměry  hlavní budovy přístavby 22,7 m x 22,2 m, , výška 5,85 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.679,17 m.n.m.,   rozměr schodiště 5 m x 3,2 m, výška 6,8 m od úrovně podlahy hlavního sálu v přízemí sokolovny, t.j.680,12 m.n.m..

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 1. října 2010 (pátek) v 10:15 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby v Protivanově.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 – 11:30, 12-17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse

Úřad městyse Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
Tělovýchovná jednota Sokol Protivanov, Mgr.Ošlejšek Josef, Na Dolině č.p. 283, 798 48  Protivanov
Městys Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

Eva Bílková, Pod Sokolovnou č.p. 244, 798 48  Protivanov
Radim Sedlák, 24. dubna č.p. 304, 664 43  Želešice
Simona Krönerová, Pod Sokolovnou č.p. 242, 798 48  Protivanov
Ladislav Kovář, Bukovská č.p. 80, 798 48  Protivanov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 130 34  Praha 3
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Provoz Protivanov - provoz vodovodů, Za Školou č.p. 379, 798 48  Protivanov
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě pracoviště Prostějov, Poděbradovo nám. č.p. 1588/2, 796 01  Prostějov 1
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02  Brno 2
Libor Bílek, Pod Sokolovnou č.p. 244, 798 48  Protivanov

 
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Wolkerova č.p. 6, 796 01  Prostějov 1
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, Šafaříkova č.p. 2907/49, 796 01  Prostějov 1
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 27.08.2010

Sejmuto: 01.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin