Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu - změna kultury - Rindovi, Ohrozim

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./02263/10/2

02293/10

 

Plumlov, dne 3.9.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


Miroslav Rind, 796 01  Ohrozim 182
Dana Rindová, 798 11  Ohrozim 182

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Miroslav Rind, nar. 24.2.1977, 796 01  Ohrozim 182,
Dana Rindová, nar. 29.6.1977, 798 11  Ohrozim 182

(dále jen "žadatel") podali dne 1.9.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území:

změna využití území (změna kultury)
Ohrozim

na pozemku parc. č. 85/20 v katastrálním území Ohrozim. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Změna využití území obsahuje :

-          změnu využití území (změnu kultury) na pozemku p.č. 85/20 v k.ú. Ohrozim z orné půdy na zahradu

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. října 2010 (pátek) v 8:30 hodin

 

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.7 stavebního úřadu  na Městském úřadu v Plumlově, Rudé armády 302.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 -11:30, 12- 17 , ostatní pracovní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavlína Greplová

referentka stavebního úřadu,oprávněná úřední osoba

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu 

Obecní úřad Ohrozim, Ohrozim č.p. 31, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Miroslav Rind, Ohrozim č.p. 182, 796 01  Prostějov 1
Dana Rindová, Ohrozim č.p. 182, 798 11  Prostějov 6
Obec Ohrozim, Ohrozim č.p. 31, 798 03  Plumlov

účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)
Tomáš Gottwald, nar.1972, Ohrozim č.p. 183, 798 03  Plumlov
Tomáš Gottwald, nar.2003, Ohrozim č.p. 183, 798 03  Plumlov, nezletilý, kterého zastupuje Tomáš Gottwald, nar.1972, Ohrozim č.p. 183, 798 03  Plumlov
Sára Gottwaldová, Ohrozim č.p. 183, 798 03  Plumlov, nezletilá, kterou zastupuje Tomáš Gottwald, nar.1972, Ohrozim č.p. 183, 798 03  Plumlov
Radka Loubalová, Ohrozim č.p. 181, 798 03  Plumlov
Jiří Škrabal, Ohrozim č.p. 181, 798 03  Plumlov

 
dotčené orgány
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

 

Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.09.2010

Sejmuto: 08.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin