Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - přístavba rodinného domu - Matuška, Protivanov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01969/10/2

02463/10

 

Plumlov, dne 22.9.2010

 

Vyřizuje:

Ing. Pavlína Greplová

     

 


František Matuška,  Bukovská 9, 798 48  Protivanov

ROZHODNUTÍ

o umístění stavby a stavební povolení

 

Výroková část – umístění stavby:

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 26.7.2010 podal

František Matuška, nar. 28.9.1968, Bukovská 9, 798 48  Protivanov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

na stavbu:

přístavba  rodinného domu
Protivanov, Bukovská č.p. 9

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 26/2 v katastrálním území Protivanov.

Stavba – umístění obsahuje:

-            přízemní nepodsklepenou přístavbu rodinného domu na pozemku p.č. 26/2 v k.ú. Protivanov v místě po odstraněné odbourané části rodinného domu umístěnou při  jižní a východní hranici pozemku st.p.26/2 v k.ú. Protivanova při západní obvodové zdi stodoly na tomto pozemku. Přístavba rozměru cca 7,2 m x 14,98 m, výška 6,82 m od úrovně podlahy severní části uličního křídla rodinného domu, t.j. do úrovně hřebene stávajícího zastřešení této části rodinného domu

Podmínky pro umístění stavby:

 1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 26/2 v katastrálním území Protivanov podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Karel Crhonek, ČKAIT 1201187 .
 2. Způsob zastavění:

-          přízemní nepodsklepená přístavba rodinného domu na pozemku p.č. 26/2 v k.ú. Protivanov v místě po odstraněné odbourané části rodinného domu umístěná při  jižní a východní hranici pozemku st.p.26/2 v k.ú. Protivanova při západní obvodové zdi stodoly na tomto pozemku. Přístavba rozměru cca 7,2 m x 14,98 m, výška 6,82 m od úrovně podlahy severní části uličního křídla rodinného domu, t.j. do úrovně hřebene stávajícího zastřešení této části rodinného domu

 1. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
 2. Srážkové vody budou svedeny do stávajících svodů.
 3. Stavba bude napojena na vnitřní rozvody NN rodinného domu.
 4. Stavba bude přístupná z přilehlé veřejné  komunikace na pozemku p.č. 1172 v k.ú. Protivanov přes pozemek veřejného prostranství p.č. 1106/5 v k.ú. Protivanov.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( §27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád):

František Matuška, nar. 28.9.1968, Bukovská 9, 798 48  Protivanov

Výroková část – provedení stavby

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení stavby, kterou dne 26.7.2010 podal

František Matuška, nar. 28.9.1968, Bukovská 9, 798 48  Protivanov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle  § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

přístavba  rodinného domu
Protivanov, Bukovská č.p. 9

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 26/2 v katastrálním území Protivanov.

Stavba – provedení obsahuje:

-            odstranění stávajícího přízemního nepodsklepeného jižního křídla uliční části rodinného domu členitého půdorysu na pozemku st.p.26/2 v k.ú. Protivanov, rozměry cca 7,2 m x 14,75 m, výška 5,6 m od úrovně podlahy severní části uličního křídla rodinného domu

-            přízemní nepodsklepenou přístavbu rodinného domu na pozemku p.č. 26/2 v k.ú. Protivanov v místě po odstraněné odbourané části rodinného domu umístěnou při  jižní a východní hranici pozemku st.p.26/2 v k.ú. Protivanova při západní obvodové zdi stodoly na tomto pozemku. Přístavba rozměru cca 7,2 m x 14,98 m, výška 6,82 m od úrovně podlahy severní části uličního křídla rodinného domu, t.j. do úrovně hřebene stávajícího zastřešení této části rodinného domu

Podmínky pro provedení stavby:

 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Karel Crhonek, ČKAIT 1201187 , případné změny lze provést po předchozím povolení stavebního úřadu.
 2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 3. Stavba bude provedena dodavatelsky.
 4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby:
 • · Dokončení stavby.
 1. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 2. Musí být splněny podmínky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov , ze stanoviska  vydaného dne 23.6.2010 pod č.j. HSOL-3335-2/2010, a to:
 • · Během realizace stavby plně respektovat platné požárně bezpečnostní řešení a stavbu konzultovat s jejím zpracovatelem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu):

František Matuška, nar. 28.9.1968, Bukovská 9, 798 48  Protivanov

Odůvodnění:

Dne 26.7.2010 podal stavebník žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 16.9.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám byla ověřena  dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že spoluvlastník sousedního pozemku Stanislav Zápařka zemřel a pozůstalost není dosud vypořádána, nebyl stanoven okruh účastníků dědického řízení. Z tohoto důvodu je rozhodnutí oznamováno právním nástupcům Stanislava Zápařky jako  neznámým osobám veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v  §§ 86, 90, 110 a  111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací tj. s  územním plánem sídelního útvaru Protivanov, schváleným obecním zastupitelstvem dne 13.7.1995 včetně jeho změn. Stavbou nebudou dotčeny architektonické ani urbanistické hodnoty v území, stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území .

Projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou, je přehledná, úplná a vypracovaná v přiměřeném rozsahu a podrobnostech, je v souladu s  obecnými technickými požadavky na výstavbu. Napojení na technickou infrastrukturu je prostřednictvím stávajících přípojek.

Stanoviska sdělili:

-          Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Wolkerova č.p. 6, 796 01  Prostějov 1, stanovisko ze  dne 23.6.2010 , č.j. HSOL-3335-2/2010

Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov vydal ve věci stavby Informaci pod č.j. PVMU 129375/2010 40, sp.zn. OŽP 1383/2010, dne 13.7.2010.


Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokových částech rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokových částech rozhodnutí uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§27 odst.2 správního řádu):

Iveta Zápařková, neznámé osoby – právní nástupci po zemřelém Stanislavu Zápařkovi, Městys Protivanov

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-          Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru  strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

 • · Upozorňujeme, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Miloslava  P ř i k r y l o v á

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 26.7.2010.

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

1x k vyvěšení na úřední desce úřadu městyse

Úřad městyse Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

účastníci (doručenky)
František Matuška,  Bukovská č.p. 9, 798 48  Protivanov
Městys Protivanov, Náměstí č.p. 32, 798 48  Protivanov

Iveta Zápařková, nám. T.G.Masaryka č.p. 130/14, 797 42  Prostějov

účastníci ( doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst.1 správního řádu)

neznámé osoby - právní nástupci po zemřelém Stanislavu Zápařkovi, Protivanov č.p. 111, 798 48  Protivanov


dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Wolkerova č.p. 6, 796 01  Prostějov 1
Městský úřad Prostějov, odbor životního prostředí, pošt.schr. č.p. 39, 797 42  Prostějov
Městský úřad Prostějov, stavební úřad, úřad územního plánování, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

 


Vyvěšeno dne:__________________                                                Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                            Razítko, podpis:

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Plumlov a úřední desce Úřadu  městyse Protivanov po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto rozhodnutí musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

 

Vypraveno dne :           23.9.2010

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 22.09.2010

Sejmuto: 08.10.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin