Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L U M L O V
stavební odbor - stavební úřad

79803 Plumlov,  Rudé armády 302,  tel.: 582/393191,  fax: 582/393385,

e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

 

Sp.zn.:

Č.j. :

Výst./01018/10/1

01049/10

 

Plumlov, dne 19.4.2010

 

Vyřizuje:

Miloslava Přikrylová

     

 


Jiří Dostál, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Jiří Dostál, nar. 15.11.1947, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov

(dále jen "stavebník") dne 15.4.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

prodloužení STL plynovodu Plumlov - Balkán
Plumlov

na pozemku parc. č. 279 v katastrálním území Plumlov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Stavba obsahuje :

-          prodloužení STL plynovodu s napojením na stávající STL plynovod (PE) v uliční části na pozemku p.č. 279 v k.ú. Plumlov

-          materiál - trouby PE 63x5,8 SDR 11 - 18m, hloubka krytí min. 100 cm

-          trasa potrubí povede od napojení v uliční části navrženého plynovodu v souběhu s místní komunikací a v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi (vodovod) s ukončením zemní soupravou s poklopem a zaslepením

-          v nápojném bodě bude napojen navržený plynovod PE D 63 v místní komunikaci na stávající plynovod PE D63

-          trasa plynovodu povede v zeleném pásu v souběhu se stávající místní komunikací a vodovodem s minimálním krytím 0,8 m

-          na konci plynovodu bude provedeno ukončení plynovodu zátkou. Souběh musí být dle ČSN 736005

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

  1. května  2010 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři č.8 stavebního úřadu Městského úřadu v Plumlově.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Plumlově, úřední dny: Po a St 7 - 17 , ostatní dny po telefonické domluvě).

Stavební úřad Městského úřadu v Plumlově žádá Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov o vydání závazného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení.

Poučení:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Miloslava Přikrylová

vedoucí stavebního odboru, oprávněná úřední osoba

Přílohy:

obdrží Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov

- kopie zákresu záměru do katastrální mapy

Obdrží:

1x k vyvěšení na úřední desce městského úřadu

Městský úřad Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov

účastníci (doručenky)
Jiří Dostál, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov
Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
Záviš Hampl, Řezáčova 10, 779 00  Olomouc
Jiří Dostál, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov
Anna Dostálová, Kostelecká 365, 796 01  Prostějov
Jihomoravská plynárenská a.s. Brno, Plynárenská 499/1, 657 02  Brno
VAK Svazku obcí Plumlov-Vícov, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov
dotčené orgány(doručenky)
Městský úřad Prostějov odbor životního prostředí, pošt.schr. 39a, 797 42  Prostějov
Městský úřad Plumlov HS odbor, Rudé armády 302, 798 03  Plumlov


Vyvěšeno dne:__________________                                              Sejmuto dne:_________________­­­­_

Razítko, podpis:                                                                     Razítko, podpis:

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno do doby konání veřejného ústního jednání a po vyznačení dne vyvěšení a sejmutí bude vráceno zpět MěÚ Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu. Toto oznámení musí být dle § 25 odst. (2) správního řádu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejňuje-li se písemnost vyvěšením na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den,ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději ( § 20 stavebního zákona).

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.02.2011

Sejmuto: 08.03.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Admin