Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Soběsuky u Plumlova - p.č. 169/1, 169/2 a 170/1

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  2.6.2009

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu pozemků:

-         p.č.  169/1 – trvalý travní porost – výměra 10.544 m2,

-         p.č. 169/2 – ostatní plocha – výměra 2.674 m2,

-         p.č. 170/1 – lesní pozemek – 3.138 m2,

všechny v k.ú. Soběsuky u Plumlova za účelem pastvy hospodářských zvířat.

Zájemci o pronájem mohou předložit svoje nabídky k tomuto záměru  na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 2.6.2009

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.06.2009

Sejmuto: 18.06.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin