Záměr pronájmu novinového stánku - Tyršovo náměstí - Plumlov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  23.9. 2009

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu nebytových prostor - novinového stánku na pozemku p.č. 834/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Plumlov.

Povinností nájemce novinového stánku bude zajištění provozu veřejných WC podle požadavků pronajímatele.

Zájemci o pronájem mohou předložit svoje nabídky k tomuto záměru na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova v zalepené obálce s označením „ Pronájem-Tyršovo náměstí – NEOTVÍRAT“.

Vyvěšeno : 23.9. 2009

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.09.2009

Sejmuto: 08.10.2009

Zveřejnil (zodpovídá): Admin