Záměr pronájmu pozemku p.č. 922 (PK) v k.ú. Soběsuky u Plumlova

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Město PLUMLOV

Rudé armády 302                798 03 PLUMLOV

telefon: 582 393 385             e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------

V Plumlově  5.8. 2010

Město  Plumlov  dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), § 39 odstavec 1,  ve znění pozdějších předpisů

 

v y h l a š u j e     z á m ě r

pronájmu  pozemku p.č. 922 (PK) – trvalý travní porost, o výměře 145 m2 v k.ú. Soběsuky u  Plumlova ( viz. příloha- geometrický plán ).

Návrhy a připomínky k tomuto záměru je možno předložit na Městský úřad Plumlov  do 15 dnů od vyvěšení záměru na úřední desce Města Plumlova.

Vyvěšeno : 5.8. 2010

Sňato:

Adolf Sušeň

starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 05.08.2010

Sejmuto: 23.08.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin