Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2006

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Závěrečný účet Města Plumlov za rok 2006

Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

IČO:  00288632

Starosta: Adolf  Sušeň

Telefon:  582393385

E-mail:             podatelna@mestoplumlov.cz

Internetové stránky:      www.mestoplumlov.cz

Rozpočtové hospodaření

Plnění rozpočtu za rok 2006:

                        Položka                                               Rozpočet         Skutečnost

Třída

1          Daňové příjmy                                    17,718.500,-               18,087.760,89

2          Nedaňové příjmy                                  1,592.160,-                 2,121.855,08

3          Kapitálové příjmy                                  2,200.000,-                    404.741,-

4          Přijaté dotace                                      12,649.714,-               13,998.588,05

Přehled přijatých dotací ( všechny dotace byly řádně čerpány a vyúčtovány ):

Volby do Parlamentu ČR                                                                               111.000,-

Volby do Senátu a zastupitelstev obcí                                                 165.000,-

Provoz domova důchodců                                                                           3,783.390,-

Provoz domova důchodců – Olomoucký kraj                                     385.710,-

Státní  správa a školství                                                                               1,379.393,-

Sociální dávky                                                                                    102.000,-

Ministerstvo kultury ČR– divadelní festival                                                        70.000,-

Olomoucký  kraj – divadelní festival                                                               100.000,-

Ministerstvo kultury ČR – vysoký zámek                                                        400.000,-

Olomoucký kraj – vysoký zámek                                                                   500.000,-

Olomoucký  kraj - oprava drobné architektury                                                 50.000,-

Olomoucký  kraj – Sbory dobrovolných hasičů                                                60.100,-

Úřad práce                                                                                                    395.112,-

Dotace od obcí na žáky ZŠ                                                                            562.842,-

Olomoucký kraj – kanalizace Balkán,Budovatelská                                      3,939.593,-

Konsolidace příjmů                                                                                     1,994.448,05

Příjmy po konsolidaci                                                                                32,618.496,97

 

Třída                                                                           Rozpočet         Skutečnost

5          Běžné výdaje                                               25,735.233,-       25,862.679,75

6          Kapitálové výdaje                                         7,612.633,-         7,193.379,12

Konsolidace výdajů                                                                              1,994.448,05

Výdaje po konsolidaci                                                            31,061.610,82

 

Třída

8          Financování                                                                              1,556.886,15

Stav finančních prostředků na bankovních účtech                                     573.037,76

Rozbor hospodaření

 

Stav majetku města k 31. 12. 2006

 

Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek                                                           1,218.033,80

Budovy a stavby                                                                             278.857.165,18

Samostatné movité předměty                                                              1,467.958,-

Drobný dlouhodobý majetek                                                              1,719.899,96

Nedokončené stavby                                                                          3,947.202,60

Pozemky                                                                                          28,867.433,10

Finanční majetek                                                                                1,300.000,-

                                                                                              ------------------------------

                                                                                                      317,377.692,64

Organizace zřízené městem a jejich výsledek hospodaření v roce 2006 ( v tisících Kč)

                                                                       náklady          výnosy                        zisk, ztráta

 

Příspěvkové organizace

Základní škola Plumlov

hlavní činnost                                       14.042,66        103.827,10      - 215,56

hospodářská činnost                                 480,56             489,38        +    8,82

Mateřská škola  Plumlov                                   2.944,02          2.954,72        +  10,70

Základní umělecká škola                                   6.677,78          6.677,81        +    0,03

Klubové zařízení Plumlov

            hlavní činnost                                         3.413,78          3.511,52        + 97,74

            hospodářská činnost                                     3,91               45,-          + 41,09

Domov důchodců Soběsuky                           

            hlavní činnost                                         8.560,36        8.561,78          +   1,42

            hospodářská činnost                                 500,53           571,20          + 70,67

Obchodní společnost

ATC Žralok Plumlov s.r.o.                                                                             + 108,75

Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006 ze dne 10. 5. 2007. Závěr přezkoumání – byly zjištěny nedostatky spočívající v porušení povinnosti ÚSC stanovených zvláštními předpisy - viz příloha.

 

                                                                                              Adolf Sušeň

                                                                                     starosta Města Plumlov

 

 

Další informace ze Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2006 je možné získat na matrice Městského úřadu v Plumlově, kancelář č. 18 v pracovní době tj. době  pondělí a středa : 7.00 -17.00 hodin, v úterý a čtvrtek: 7.00 – 15.00 hodin a v pátek 7.00 – 13.30 hodin.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 29.05.2007

Sejmuto: 13.06.2007

Zveřejnil (zodpovídá): Admin