Pozvánka na 18.zasedání Zastupitelstva Města Plumlov - 10.3.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Pozvánka na 18.zasedání Zastupitelstva Města Plumlov - 10.3.2010

P O Z V Á N K A

 

na  18. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, které se bude konat

ve středu 10. března. 2010  od 17.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
 2. Kontrola plnění usnesení minulých zasedání zastupitelstva města.
 3. Návrh rozpočtu Města Plumlov na rok 2010.
 4. Aktualizace Akčního plánu Mikroregionu Plumlovsko na roky 2010-2011.
 5. Majetkové záležitosti:
 6. a) odkoupení nemovitostí + pozemků p.č. 1157/2, 1157/3, 1157/4 a 1158 v k.ú. Plumlov – STAVO,
 7. b) žádost o prodej části pozemku p.č. 436/1 v k.ú. Plumlov – M. Láznička, Prostějov,
 8. c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – pozemek p.č. 279  v k.ú. Plumlov – JMP Net,s.r.o.,
 9. d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – pozemek p.č. 243/22 a p.č. 243/23, oba  v k.ú. Plumlov – JMP Net, s.r.o.,
 10. e) nabídka na odprodej pozemku  p.č. 449/1  o výměře 3.212 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Žárovice – P. Slezák, Krumsín.
 11. Diskuse.
 12. Usnesení a závěr.

V Plumlově  2.3.2010                                                                         Adolf Sušeň

                                                                                    starosta Města Plumlov

Vyvěšeno: 3.3.2010

Sňato:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.03.2010

Sejmuto: 10.03.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin