Zápis - 19. zasedání zastupitelstva - 7.4.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Zápis - 19. zasedání zastupitelstva - 7.4.2010

Zápis ze zasedání č. 19  Zastupitelstva Města Plumlova

ze dne 7.4. 2010

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově

 

Přítomni: p. Sušeň, p. Bureš, p. Piňos, p. Bc. Chytráček, p. ing. Klukáček, pí. Mgr. Zelená, pí. Švestková, p.ing. Otruba,  p. Neděla,  p. ing. Zapletal,  p. Mgr. Jeřábek, pí. Mgr. Zapletalová (příchod 16.42 hodin ).

Omluven: p. Hyndrich.

Hosté: p. Mgr. Ing. J. Cingroš ( právník –Brno ), J.Sigmund ( majitel realitní kanceláře – Prostějov ).

Zapisovatel: p. ing. Kocourek, pí. Staňková.

Návrhová komise: p. ing. Zapletal, p. Bc. Chytráček.

Ověřovatelé zápisu: pí. Švestková, p. Neděla.

 

Program jednání:

  1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
  2. Odkoupení areálu STAVO v Plumlově – nemovitosti + pozemky – p.č. 1157/2, 1157/3, 1157/4 a 1158 v k.ú. Plumlov ( LV 1234 ):
  3. a) návrh Kupní smlouvy,
  4. b) návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem,
  5. c) návrh Smlouvy o úschově finančních prostředků.
  6. Úprava Směrnice k zásadám tvorby a používání sociálního fondu Města Plumlov.
  7. Usnesení a závěr.

K bodu l:

  1. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo řádně svoláno na středu 7.4.2010 do zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově s plánovaným začátkem jednání v 16.30 hodin. Přibližně v 16.32 hodin zahájil zasedání starosta města – p. Sušeň.

Na úvod požádal přítomné o vyslovení souhlasu s přítomností hostů na 19.zasedání zastupitelstva města tj. p. Mgr. Ing. Cingroše ( připravoval smlouvy k bodu č.2 ) a p. J. Sigmunda  ( přes realitní kancelář REALS Prostějov  byl areál STAVA prodáván ). Oba hosté jsou podle slov pana starosty připraveni odpovídat na dotazy k předloženým smlouvám popř. zapracovávat připomínky.

Členové zastupitelstva hlasovali o svolení s přítomností uvedených hostů na 19. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova – 11 hlasů pro – schváleno.

Pan Sušeň dále konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva města, tzn. dnešní schůze je usnášení schopná. Dále byli panem starostou určeni zapisovatelé a navrženo složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu, k jeho návrhu nebyl z pléna vznesen žádný pozměňující návrh. Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu bylo jednomyslně odsouhlaseno všemi 11 přítomnými členy zastupitelstva města.

Poté pan starosta města seznámil přítomné s připraveným programem dnešního zasedání a dotázal se, zda někdo chce přednést doplňující návrh, nikdo se z doplňujícím návrhem nehlásil. Pan Sušeň řekl, že v dnešní poště byl doručen návrh smlouvy na úplatný převod pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Hamry ( pozemek s obecními vývěskami a studnou ), o který již dříve zastupitelstvo města žádalo. Smlouva musí být projednána do 40 dnů v zastupitelstvu města , tzn. navrhuje její projednání zařadit do dnešního programu na závěr jednání.

Pro zařazení návrhu kupní smlouvy do programu 19.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova hlasovalo 7 členů zastupitelstva města, 4 členové se zdrželi hlasování. Pan Sušeň nejprve konstatoval, že návrh byl přijat, po připomínce p.-ing. Otruby změnil názor ( pro návrh nehlasovala nadpoloviční většina ze všech 15 členů zastupitelstva, pouze nadpoloviční většina přítomných ) – návrh na doplnění programu nebyl schválen.

Pan starosta nechal hlasovat o celkovém programu 19.zasedání zastupitelstva města – hlasování 7 hlasů pro – program jednání nebyl schválen.

V této situaci p. Sušeň navrhl počkat, přerušit jednání do příchodu dalšího člena zastupitelstva.

S tímto řešením nesouhlasil p. ing. Otruba – podle jeho názoru nelze postupovat tak, jak navrhl pan starosta, toto není v souladu s jednacím řádem a se zákonem. Řekl, že v zákoně je dáno, že při neschválení programu jednání zastupitelstva má být do 15 dnů svoláno náhradní zasedání, dnešní zasedání zastupitelstva končí.

Na informaci p.Sušeně, že jeden z členů zastupitelstva je za dveřmi zasedací místnosti reagoval p. ing. Otruba slovy, že hlasování o programu již proběhlo, zopakoval, že se domnívá,  že dnešní zasedání končí a do 15 dnů by mělo být případně svoláno další.

Pan starosta řekl, že může dojít k opakování hlasování, p.ing. Otruba nesouhlasil s tímto názorem. Pan  Sušeň chtěl informaci prověřit v zákoně o obcích, dále řekl, že na dobu 10 minut přerušuje jednání a poté budeme pokračovat. Pan ing. Otruba v reakci na slova p. Sušeně  podotkl, že není co přerušovat, program nebyl schválen a zasedání zastupitelstva nemůže proběhnout.

V 16.40 hodin p. ing. Otruba opustil zasedací místnost ( přítomno bylo 10 členů zastupitelstva ). Přibližně v 16.42 hodin se společně s nově příchozí členkou zastupitelstva – paní Mgr. Zapletalovou vrátil i p. ing. Otruba ( přítomno 12 členů zastupitelstva města ).

Po krátkém nahlédnutí do znění zákona p. Sušeň konstatoval, že zákon nevylučuje opakované hlasování , s opakovaným hlasováním vyjádřil nesouhlas p. Mgr. Jeřábek. Pan ing. Otruba upozornil, že v případě pokračování dnešního zasedání resp. schválení programu vznese dotaz na dozorující orgán ( MV ČR ), zda usnesení přijatá na 19. zasedání mají nějakou váhu.

Pan starosta navrhl, že se členové zastupitelstva sejdou příští středu ve stejný čas, pozvánky nebudou posílány, zastupitelstvo se odkládá o 7 dnů se stejným programem. Pan ing. Otruba doporučil doplnění programu o 2 body – kontrolu usnesení a diskusi, p. Sušeň souhlasil.

Pan ing. Kocourek se zeptal, zda 19 zasedání je tímto přerušeno a nebo bude zasedání příští středu označeno jako 20. zasedání. Bylo mu odpovězeno panem starostou, že dnešní zasedání bylo zrušeno, příští zasedání bude v pořadí 20.,  pozvánky nebudou zasílány.

Pan Mgr. Jeřábek požádal o posunutí doby začátku jednání např. na 19.00 hodin  a to z důvodu, že v příštím týdnu proběhnou na školách rodičovské schůzky. V krátké debatě, kdy se vyjádřil nesouhlasně k takto pozdnímu začátku jednání p. Neděla a své názory řekli p. Mgr. Jeřábek, pí. Mgr. Zelená, pí. Švestková byl hledán vhodný termín pro příští jednání. Následně byla odsouhlasena příští středa tj. 14.4.2010 se začátkem od 18.00 hodin.

  1. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova bylo ukončeno v 16.45 hodin.

Ověřovatelé  zápisu:

…..……………………………..                                                      …………………………….

         Jarmila Švestková                                                                                Josef Neděla

…………………………………                                                       ……………………………..

            Petr Piňos                                                                                        Adolf  Sušeň

         člen rady  města                                                                                   starosta  města

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 12.04.2010

Sejmuto: 28.04.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin