Usnesení - 20.zasedání zastupitelstva 19.4.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Usnesení - 20.zasedání zastupitelstva 19.4.2010

USNESENÍ

  1. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova ze dne 19.4.2010

 

 

Zastupitelstvo města schválilo:

-          účast p. Mgr. Ing. J. Cingroše a p. J. Sigmunda na 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,

-         složení návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele,.

-         program 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,

-          návrh kupní smlouvy - odkoupení areálu STAVO v Plumlově – pozemek p.č. 1157/2 o výměře 4.462 m2 (ostatní plocha), pozemek p.č. 1157/3 o výměře 320 m2 (zastavěná plocha  a nádvoří), pozemek p.č.1157/4 o výměře 446 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek p.č. 1158 o výměře 455 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavby bez č.p. a č.e. postavené na pozemcích p.č. 1157/3, 1157/4 a 1158, vše v k.ú. Plumlov  - viz. příloha č. 1*,

-          rozpočtové opatření č.1/2010 - uvolnění částky 4.000.000,- Kč z finančních prostředků za prodej podílů v SMLD Niva na zaplacení první splátky za odkoupení areálu STAVA,

-          návrh smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem – viz.příloha č. 2*,

-          návrh smlouvy o úschově finančních prostředků – viz. příloha č. 3*,

-          návrh kupní smlouvy – odkoupení pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Hamry od PF ČR – viz. příloha č. 4*,

-          změnu Směrnice k zásadám tvorby a používání sociálního fondu Města Plumlov – viz. příloha č. 5*.

* přílohy č.1-5 jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři starosty ( č.4 ) na Městském úřadu v Plumlově.

Zastupitelstvo města neschválilo:

-          návrh p. Mgr. Jeřábka na vyškrtnutí bodu 3 z programu jednání 20. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova,

-          návrh p. ing. Otruby na revokaci usnesení 18.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova konaného dne 10.3.2010 - „ odkoupení nemovitostí + pozemků p.č. 1157/2, 1157/3, 1157/4 a 1158 v k.ú. Plumlov – STAVO“,

-          návrh p. ing. Otruby na odvolání  starosty města p. A. Sušeně z funkce.

        Martin Hyndrich                                                             Adolf Sušeň

     místostarosta města                                                       starosta města

V Plumlově  19.4.2010

Vyvěšeno: 20.4.2010

Sňato:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 20.04.2010

Sejmuto: 06.05.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin