Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 23.6.2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova - 23.6.2010

P O Z V Á N K A

 

na  21. zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, které se bude konat

ve středu 23. června. 2010  od 17.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Plumlově

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, určení zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu.
  2. Kontrola plnění usnesení přijatých na minulých zasedáních zastupitelstva města.
  3. Návrh Závěrečného účtu Města Plumlov za rok 2009.
  4. Majetkoprávní záležitosti:
  5. a) oprava usnesení ze 17.zasedání Zastupitelstva Města Plumlova, konaného 9.12.2009 - prodej pozemku p.č. 452/21 v k.ú. Žárovice – trvalý travní porost, výměra 615 m2 manželům Dankovým, Brno,
  6. b) návrh směny pozemku p.č. 131/1 v k.ú. Hamry – trvalý travní porost o výměře 1.400 m2     ( z majetku Města Plumlov ) za pozemek p.č. 1404/33 v k.ú. Plumlov – orná půda o výměře 2.144 m2 ( v majetku paní A.Janečkové, Prostějov ).
  7. Bezúplatný převod speciálního automobilu – cisternové stříkačky – typ KAROSA ASC 25 – RTHP, RZ OLA 59596 do majetku Obce Prostějovičky.
  8. Rozpočtové opatření č. 3/2010 ke dni 23.6.2010.
  9. Diskuse
  10. Usnesení a závěr.

V Plumlově  16.6.2010                                                  Adolf Sušeň

                                                                          starosta Města Plumlov

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 16.06.2010

Sejmuto: 16.07.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Admin